Vilmantė Gintaraitė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio           d. įsakymu Nr. 1-

 

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (PUSIAUKELĖS NAMAMS)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

              1. Resocializacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (pusiaukelės namams) yra statutinis valstybės tarnautojas.

              2. Pareigybės grupė – 9 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus vyriausiojo specialisto (pusiaukelės namams) pareigybė reikalinga koordinuoti pataisos namų specialiojo padalinio (pusiaukelės namų) (toliau – Pusiaukelės namai) specialistų darbą taip, kad nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos priemonės būtų tinkamai derinamos su nuteistųjų užimtumo veiklų (darbo, mokslo, studijų) laiku bei būtų įgyvendinamos numatytos užduotys, resocializacijos tikslai.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                      4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

                 4.2.turėti ne mažesnį kaip 1 metų praktinio darbo stažą bausmių vykdymo įstaigų sistemoje;

                 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą,, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

                 4.4. išmanyti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

                 4.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                 4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.7. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. Įsakymu Nr. IV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis).

 

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

                 5.1. vadovauja Pusiaukelės namų specialistams, bei atsako už pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

                 5.2. rengia Pusiaukelės namų pusmečio darbo plano projektą ir jį pateikia skyriaus viršininkui, užtikrinant tikslingą poskyrio darbą;

                 5.3.ruošia ataskaitas bei nustatytos formos statistinę medžiagą apie nuteistųjų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose;

                 5.4. dalyvauja drausmės komisijos posėdžiuose svarstant Pusiaukelės namų nuteistųjų elgesį, užtikrinant tinkamą bei individualų nuteistojo elgesio įvertinimą bei tinkamos drausminės poveikio priemonės pritaikymą;

                 5.5. priima nuteistuosius asmeniniais klausimais, užtikrinant efektyvų kylančių klausimų ar problemų sprendimą;

                 5.6. priima nuteistuosius atvykusius į Pusiaukelės namus, apie atvykusį nuteistąjį informuoja budintįjį direktoriaus padėjėją;

                 5.7. pasirašytinai supažindina nuteistąjį su nuteistųjų elgesio taisyklėmis (teisėmis ir pareigomis), Pusiaukelės namų dienotvarke, Nuteistųjų perkėlimo į Pusiaukelės namus tvarkos aprašu, Pusiaukelės namų vidaus tvarkos taisyklėmis;

                 5.8. paskiria nuteistajam jo gyvenamąją patalpą (kambarį) ir miegamąją vietą;

                 5.9. informuoja Pusiaukelės namų nuteistuosius apie Pusiaukelės namų vidaus tvarkos taisyklių, Pusiaukelės namų dienotvarkės, Nuteistųjų perkėlimo į Pusiaukelės namus tvarkos aprašo, Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių pakeitimus, užtikrinant bendrosios nuteistųjų teisės gauti informaciją apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas, savo teises bei pareigas, įgyvendinimą;

                 5.10. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja nuteistųjų, siūlomų perkelti į Pusiaukelės namus, sąrašą;

                 5.11.  aiškinasi nuteistųjų režimo pažeidimų priežastis ir sąlygas, siekiant užkardyti tolimesnius pažeidimus bei parinkti tinkamas poveikio priemones;

                 5.12. auklėjimo tikslais palaiko ryšius su nuteistųjų artimaisiais, užtikrinant socialinės reabilitacijos tikslų efektyvų įgyvendinimą;

                 5.13.  reikalauja iš nuteistųjų laikytis Pusiaukelės namų vidaus tvarkos taisyklių bei analizuoja nuteistųjų tarpusavio santykius, užtikrinant tinkamų priemonių konfliktinei situacijai likviduoti pritaikymą;

                 5.14. administruoja poskyrio veiklą, užtikrinant savalaikį uždavinių atlikimą, pareigybių aprašymų, charakteristikų parengimą, darbo drausmės kontrolę;

                 5.15. siekiant užtikrinti Saugumo technikos taisyklių laikymąsi, supažindina pavaldžius darbuotojus su Priešgaisrinės saugos, Administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija bei Darbuotojo, dirbančio kompiuteriu, saugos ir sveikatos instrukcijomis darbo vietoje. Užtikrinant darbą tik su tvarkingomis darbo priemonėmis, kontroliuoja turimų įrenginių techninį stovį;

                 5.16. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, posėdžiuose, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuoti uždaviniai;

                 5.17.  dalyvauja visuose masiniuose, kultūriniuose bei sportiniuose renginiuose nuteistiesiems, užtikrinant nuteistųjų užimtumą;

                 5.18.  organizuoja pasitarimus Pusiaukelės namų specialistų darbo organizavimo ir mokymo klausimais, užtikrinant supažindinimą su įstatymų pakeitimais, darbo efektyvumo klausimais;

                 5.19.  teikia įstaigos vadovybei pasiūlymus dėl socialinės reabilitacijos darbo organizavimo, užtikrinant taikomų priemonių efektyvumo gerinimą;

                 5.20. užtikrina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ar baudimą, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų bei Europos kalinimo įstaigų taisyklių nuostatų įgyvendinimą pavaldaus poskyrio veikloje;

                 5.21.  reguliariai lankosi visuose nuteistųjų gyvenamosiose kambariuose, pagalbinėse patalpose ir vertina esamą tvarką;

                 5.22. organizuoja nuteistųjų tikrinimą darbo ir mokymosi vietose, nustatytų kelionės maršrutų laikymąsi;

                 5.23. nagrinėja gaunamus piliečių ir nuteistųjų laikomų pataisos namuose pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymus, užtikrindamas piliečių ir nuteistųjų, teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą;

                 5.24. esant būtinumui (atostogos, liga ir kt.) pavaduoja specialistą (pusiaukelės namams);

                 5.25. bendrauja ir bendradarbiauja su visuomeninėmis, religinėmis, mokslo, švietimo, vietos savivaldos bei kitomis institucijomis ir organizacijomis, siekdamas įvairesnių socialinės reabilitacijos formų įgyvendinimo;

                 5.26. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų šias pareigas einančiam tarnautojui pavestas funkcijas, taip pat įstaigos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai bei skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Skyriaus vyriausiasis specialistas (pusiaukelės namams) yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

____________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. gegužės 13 d. 18:08