Raimonda Baranauskienė

 

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                        Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                        2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Resocializacijos skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis C.

                 3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Priklausomų nuo psichiką veikiančių asmenų reabilitacijos programą, aprobuotą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-211 „Dėl nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir adaptuotų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo“ bei kitas aprobuotas programas.

                 4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui (psichologiniam darbui).

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklą;

                 5.3. turėti specialų pasirengimą darbui su priklausomais asmenimis (būti dalyvavusiam Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų programos arba psichologinės pagalbos ir priklausomybių terapijos mokymuose);

                 5.4. būti susipažinusiam su terapiniu ir reabilitaciniu procesu programose besiremiančiose „12 žingsnių“ metodologija, gynybos mechanizmais, sveikimo nuo priklausomybės ligų ypatumais ir etapais, atkryčio prevencija;

                 5.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

                 5.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                 5.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. teikia informaciją nuteistiesiems apie priklausomybės ligas, apie sveikimo procesą bei kitą informaciją, reikalingą siekiant motyvuoti nuteistuosius pokyčiui;

                 6.2. organizuoja ir vykdo Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programą (toliau – Programą), veikia vadovaudamasis Priklausomų asmenų reabilitacijos centro veiklos taisyklėmis;

                 6.3. įvertina nuteistųjų asmenybės poreikius, rizikos faktorius, siekdamas efektyviai taikyti individualias bausmės atlikimo ir psichosocialinės reabilitacijos priemones;

                 6.4. kartu su vyresniuoju psichologu organizuoja nuteistųjų priėmimą į Programą;

                 6.5. renka ir sistemina duomenis apie nuteistuosius, dalyvaujančius Programoje, identifikuoja pagrindines nuteistojo problemas, terapines užduotis bei kryptis tolimesniam darbui;

                 6.6. organizuoja bei užtikrina, kad nuteistieji, norintys dalyvauti savitarpio pagalbos grupėse (Anoniminiai Alkoholikai, Anoniminiai Narkomanai), turėtų šią galimybę;

                 6.7. pagal nuteistųjų poreikį – teikia terapinę/savitarpio pagalbą turintiems psichiką veikiančių medžiagų vartojimo problemų;

                 6.8. vykdo narkotinių medžiagų vartojimo prevenciją bei postvenciją nuteistiesiems;

                 6.9. renka, kaupia, sistemina nuteistųjų ir Priklausomų asmenų reabilitacijos centro dokumentaciją;

                 6.10. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę ir psichologinę pagalbą priklausomiems nuo psichiką veikiančių medžiagų nuteistiesiems, užtikrindamas šių organizacijų pagalbos nuteistiesiems prieinamumą;

                 6.11.  organizuoja bei vykdo įstaigos narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos priemonių plane numatytas priemones bei pateikia ataskaitas apie jų įvykdymą;

                 6.12. atlieka motyvacinį darbą su nuteistaisiais, skatinat juos dalyvauti vykdomose programose, projektuose.

                 6.13. vykdo kitas Kalėjimų direktoriaus aprobuotas ir įsakymu patvirtintas arba Alytaus pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintas nuteistųjų pataisos programas, užtikrinant veiksmingą ir tinkamą jų taikymą atsižvelgiant į nuteistojo kriminogeninius veiksnius;

                 6.14. teikia pasiūlymus skyriaus patarėjui (psichologiniam darbui) rengiant veiklos planus;

                 6.15. kartą per ketvirtį teikia savo darbo ataskaitas;

                 6.16. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus patarėjo, skyriaus viršininko ir įstaigos vadovo pavedimus. 

 

_____________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 26 d. 08:44