Jurgita Žuramskaitė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio        d.    įsakymu Nr. 1-

 

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS

PATARĖJO (PSICHOLOGINIAM DARBUI)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                   1. Resocializacijos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas (psichologiniam darbui) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                   2. Pareigybės lygis – A (A1).

                   3. Pareigybės paskirtis – organizuoti bei planuoti psichologų darbą, nustatant vykdomų priemonių prioritetus, inovacijų diegimą, užtikrinant tinkamą pataisos programų taikymą ir vykdymą, tikslingą nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą bei savalaikį psichologinės pagalbos teikimą.

                   4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 5.1. turėti aukštąjį universitetinį su magistro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties ar jam lygiavertį išsilavinimą;

                 5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo praktiką ir 1 metų darbo stažą bausmių vykdymo įstaigų sistemoje;

                5.3. žinoti valstybės tarnybą, tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, darbo santykius, viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;

                 5.4. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo tarnybinę veiklą;

                 5.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusiais teisės aktais bei pedagogikos, psichologijos ir valdymo etikos pagrindais;

                 5.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo, tvarkymo taisykles;

                 5.7 mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. teikia pasiūlymus skyriui ir įstaigos administracijai, nustatant socialinės reabilitacijos priemonių taikymo poreikį suimtajam ir nuteistajam, siekiant gerinti šių priemonių tikslingumą ir efektyvumą valdant kriminogeninius veiksnius ir mažinant pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką;

                 6.2. skyriaus viršininkui teikia pasiūlymus dėl skyriaus pusmečio darbo plano sudarymo užtikrinant įstaigos strateginių planų įgyvendinimą;

                 6.3. vykdo psichologinius grupinius užsiėmimus su suimtaisiais ir nuteistaisiais, užtikrinant pataisos programų įgyvendinimą;

                 6.4. atlieka naujai atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų psichologinį, emocinės būsenos ir savižudybės rizikos įvertinimą, juo remiantis rengia nuteistojo psichologinę charakteristiką ir pateikia rekomendacijas individualiam socialinės reabilitacijos planui sudaryti;

                 6.5. vykdo dokumentacijos tvarkymą bei saugojimą, užtikrinant darbo su suimtaisiais ir nuteistaisiais konfidencialumą;

                 6.6. vykdo psichologines konsultacijas suimtiesiems ir nuteistiesiems, siekiant padėti įveikti psichologines krizes ir spręsti kylančias problemas;

                 6.7. vykdo tikslinių psichologinių programų su suimtaisiais ir nuteistaisiais organizavimą ir kontrolę, užtikrinant tinkamos psichologinės pagalbos prieinamumą kiekvienam suimtajam ir nuteistajam;

                 6.8. teikia rekomendacijas pataisos namų administracijai dėl elgesio su suimtuoju ir nuteistuoju jo priežiūros ypatumų, užtikrinant tai, kad būtų atsižvelgta į suimtojo ir nuteistojo psichologinius poreikius bei būklę;

                 6.9. konsultuoja pataisos namų darbuotojus siekiant padėti spręsti kylančias psichologines problemas bei dėl darbo su suimtaisiais ir nuteistaisiais krypčių;

                 6.10.  rengia socialinio tyrimo išvadas užtikrinant lygtinio paleidimo proceso įgyvendinimą;

                 6.11. skaito paskaitas įstaigos personalui psichikos sveikatos bei darbo su suimtaisiais ir nuteistaisiais psichologinių ypatumų klausimais keliant pareigūnų kvalifikaciją bei gerinant jų pasiruošimą darbui pataisos namuose;

                 6.12. skaito paskaitas suimtiesiems ir nuteistiesiems, vykdant narkomanijos, alkoholizmo prevenciją bei švietimą aktualiomis bendravimo, konstruktyvaus konfliktų sprendimo temomis gerinant psichologinį klimatą pataisos namuose;

                 6.13. atlieka suimtųjų ir nuteistųjų asmenybės tyrimus bei pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimą, naudojant adaptuotas ir aprobuotas metodikas;

                 6.14.  vykdo psichologinius tyrimus suimtųjų ir nuteistųjų tarpe, siekiant identifikuoti kylančias problemas bei rengiant jų sprendimo projektus;

                 6.15. teikia išvadas pataisos namų administracijai dėl teisės dirbti be sargybos ar palydos suteikimo galimybės, užtikrinant galimybę atsižvelgti į nuteistojo psichologinius poreikius bei ypatumus;

                 6.16.  ruošia ataskaitas bei nustatytos formos statistinę medžiagą apie nuteistųjų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose;

                 6.17.  dalyvauja Krizių įveikos komandoje ir tvarko jos veiklos dokumentaciją, įgyvendinant savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programą;

                 6.18. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, posėdžiuose, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuoti uždaviniai;

                 6.19.  organizuoja pasitarimus psichologų darbo organizavimo ir mokymo klausimais, užtikrinant supažindinimą su įstatymų pakeitimais, darbo efektyvumo klausimais;

                 6.20.  nagrinėja gaunamus piliečių ir suimtųjų, nuteistųjų laikomų pataisos namuose pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymus, užtikrindamas piliečių ir nuteistųjų, teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą;

                 6.21.  vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Kalėjimų departamento vadovybės, pataisos namų vadovybės pavedimus pagal skyriaus kompetenciją, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

____________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 4 d. 15:46