Marytė Lebežinskienė

 

                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                   Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                   2019 m. sausio     d. įsakymu Nr.

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.  Saugumo valdymo skyriaus inspektorius yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2.  Pareigybės lygis – B.

                 3.  Pareigybės paskirtis – augumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) inspektoriaus pareigybė reikalinga, užtikrinti savalaikį nuteistųjų perkėlimą į tardymo izoliatorius, teismus, areštine ir kitas įstaigas, tvarkyti, rengti, siųsti dokumentus bei teikti informaciją atitinkamoms institucijos apie nuteistųjų perkėlimą.

                 4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 m., išsilavinimą;

                 5.2. turėti pakankamai žinių dokumentų rengimo ir tvarkymo klausimais;

                 5.3. žinoti su darbine veikla susijusius teisės aktus;

                 5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. išleidžia nuteistuosius į laisvę, užtikrindamas jų asmens tapatybę patvirtinančių ir reikalingų dokumentų įteikimą;

                 6.2. ruošia nuteistųjų asmens bylas ir rengia dokumentus nuteistųjų etapavimui, užtikrinant nuteistųjų savalaikio perkėlimo iš pataisos namų teisėtumą;

                 6.3. išsiunčia pranešimus, dėl atvykusių nuteistųjų Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, užtikrinant savalaikį ir tikslų informacijos pateikimą apie nuteistuosius;

                 6.4. paruošia ir išsiunčia nuteistųjų asmens bylas teismams ir prokuratūroms pagal jų užklausimus;

                 6.5. įformina dokumentus apie nuteistojo mirtį;

                 6.6. įformina dokumentus išleidžiant nuteistuosius, išskyrus nuteistuosius atliekančius bausmę Pusiaukelės namuose, į trumpalaikę išvyką ;

                 6.7. teikia informaciją kitoms tarnyboms, siekiant efektyvaus įstaigos darbo;

                 6.8. teikia pasiūlymus skyriaus patarėjui dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo, užtikrinant savalaikį ir kokybišką funkcijų atlikimą;

                 6.9. įformina dokumentus nuteistųjų santuokai registruoti;

                 6.11. teikia informaciją ir rengia dokumentus kitoms institucijoms pagal jų užklausimus;

                 6.12. vykdo kitas įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio skyrių, skyriaus viršininko ir patarėjo nurodytas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu;

                 6.13. yra atsakingas už teikiamos informacijos teisingumą, savalaikį, greitą ir tikslų aukštesnių instancijų, vadovybės bei skyriaus viršininko ir skyriaus patarėjo nurodymų vykdymą;

                 6.14. esant būtinumui (atostogos, liga ir kt.) administracijos nurodymu pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją.

 

______________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:28