Roma Liutkauskienė

 

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                   Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                   2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                      1. Saugumo valdymo skyriaus inspektorius yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – B.

                 3. Pareigybės paskirtis – Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) inspektoriaus pareigybė reikalinga, tvarkyti asmenų nuteistų ir atliekančių laisvės atėmimo bausmę (toliau – nuteistųjų) asmens bylas, rengti, siųsti dokumentus bei teikti informaciją atitinkamoms institucijos.

                 4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALIRJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklą;

                 5.3. turėti pakankamai žinių dokumentų rinkimo ir tvarkymo klausimais;

                 5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. nuteistųjų asmens bylose išdėsto, susiuva ir sunumeruoja gaunamus dokumentus ir medžiagas, užtikrinant tinkamą dokumentų tvarkymą;

                 6.2. laikinam naudojimui, esant tarnybiniam būtinumui, direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo rašytiniu leidimu, išduoda nuteistųjų asmens bylas įstaigos darbuotojams, bet ne ilgiau kaip 5-ioms paroms;

                 6.3. tvarko nuteistųjų veikiančias asmens bylas, užtikrina jų apsaugą;

                 6.4. pildo naujai atvykusių nuteistųjų įskaitos kontrolines korteles, kontrolinius lapus, telefoninių pokalbių apskaitos korteles;

                 6.5. rengia ir siunčia pranešimus apie nuteistuosius teismams, prokuratūroms ir giminėms, užtikrinant savalaikį informacijos pateikimą apie nuteistųjų bausmių vykdymą;

                 6.6. pasibaigus laisvės atėmimo bausmės laikui, paleidžia nuteistuosius iš laisvės atėmimo vietos;

                 6.7. atrenka bylas išeinančių į laisvę nuteistųjų kitiems 3 mėnesiams;

                 6.8. teikia informaciją kitiems administraciniams padaliniams pagal skyriaus kompetenciją, siekiant efektyvaus darbo;

                 6.9. teikia pasiūlymus skyriaus patarėjui dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo, užtikrinant savalaikį ir kokybišką funkcijų atlikimą;

                 6.10. įformina dokumentus nuteistųjų santuokai registruoti;

                 6.11. pagal nuteistųjų prašymus daro nuteistųjų asmens bylose esančių dokumentų kopijas ir jas tvirtina;

                 6.12. yra atsakingas už teikiamos informacijos teisingumą, savalaikį, greitą ir tikslų aukštesnių instancijų, vadovybės bei skyriaus patarėjo nurodymų vykdymą;

                 6.13. vykdo kitas įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio skyrių, skyriaus viršininko, skyriaus patarėjo nurodytas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu.

                 6.14. esant būtinumui (atostogos, liga ir kt.) administracijos nurodymu pavaduoja kitą skyriaus inspektorių.

 

______________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:28