Giedrutė Strolienė

 

                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                   Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                   2019 m. sausio        d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus inspektorius yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – B.

                 3. Pareigybės paskirtis – Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) inspektoriaus pareigybė reikalinga tvarkyti nuteistųjų, paleistų iš pataisos namų, bylas, rengti, siųsti dokumentus bei pagal kompetenciją teikti informaciją atitinkamoms institucijos.

                 4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 m., išsilavinimą.

                 5.2. turėti pakankamai žinių dokumentų rengimo ir tvarkymo klausimais;

                 5.3. žinoti su darbine veikla susijusius teisės aktus;

                 5.4. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. išleidžia išeinančius į laisvę nuteistuosius užtikrinant jų asmens tapatybę patvirtinančių ir reikalingų dokumentų įteikimą;

                 6.2. išrašo atvykusių nuteistųjų siuntinių, perdavimų ir pasimatymų apskaitos korteles;

                 6.3. paruošia ir išsiunčia Probacijos tarnyboms lygtinai paleistų nuteistųjų asmens bylas;

                 6.4. įformina ir išsiunčia teismui dokumentinę medžiagą dėl nuteistųjų perkėlimo į atvirą koloniją tęsti bausmės atlikimo;

                 6.5. pateikia reikiamus dokumentus Socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui, dėl socialinio draudimo pažymėjimo išdavimo nuteistiesiems;

                 6.6. tvarko nuteistųjų, atlikusių bausmę, asmens bylas ir jas atiduoda į įstaigos archyvą ne vėliau kaip praėjus 3 mėnesiams po asmens paleidimo iš pataisos namų;

                 6.7. ruošia nuteistųjų asmens bylas, pataisos namų administracijos komisijų posėdžiams;

                 6.8. siunčia Kauno apygardos prokuratūros Alytaus rajono prokuratūrai Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Alytaus pataisos namuose nutarimus;

                 6.9. Alytaus rajono apylinkės teismo Alytaus rūmams pateikia nuteistųjų asmens bylas dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos;

                 6.10. ruošia ir siunčia nuteistųjų artimiesiems pažymas apie nuteistųjų bausmės atlikimą;

                 6.11. išrenka iš atvykusių etapu nuteistųjų bylų vykdomuosius raštus, sudaro jų sąrašą ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui;

                 6.12. įformina dokumentus nuteistųjų santuokai registruoti;

                 6.13. pateiktus nuteistųjų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus įdeda į jų asmens bylas ir dokumentų duomenis suveda į kompiuterines duomenų bazes;

                 6.14. suveda į kompiuterines duomenų bazes nuteistųjų duomenis apie galimą lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos;

                 6.15. yra atsakingas už teikiamos informacijos teisingumą, savalaikį, greitą ir tikslų aukštesnių instancijų, vadovybės bei skyriaus patarėjo burodymų vykdymą;

                 6.16. teikia pasiūlymus skyriaus patarėjui dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo, užtikrinant savalaikį ir kokybišką funkcijų atlikimą;

                 6.17. vykdo kitas įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio skyrių, skyriaus viršininko, skyriaus patarėjo nurodytas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu.

                 6.18. esant būtinumui (atostogos, liga ir kt.) administracijos nurodymu pavaduoja kitą Įskaitos skyriaus darbuotoją.

 

____________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:29