Evgenija Svipienė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.  Saugumo valdymo skyriaus inspektorius yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2.  Pareigybės lygis – B.

                 3.  Pareigybės paskirtis – Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) inspektoriaus pareigybė reikalinga pildyti nuteistųjų asmens duomenis nuteistųjų įskaitai, informuoti nukentėjusius apie būsimą nuteistojo paleidimą į laisvę, tvarkyti, rengti, siųsti dokumentus bei teikti informaciją atitinkamoms institucijoms.

                 4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALIRJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 m., išsilavinimą;

                 5.2. turėti pakankamai žinių dokumentų rengimo ir tvarkymo klausimais;

                 5.3. žinoti su darbine veikla susijusius teisės aktus;

                 5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. rengia išeinančių į laisvę nuteistųjų dokumentus ir išleidžia nuteistuosius iš laisvės atėmimo vietos, užtikrinant jų asmens tapatybę patvirtinančių ir reikalingų dokumentų įteikimą;

                 6.2. įformina nuteistųjų, paleistų iš laisvės atėmimo vietos, dokumentus Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

                 6.3. pildo nuteistųjų, paleistų iš laisvės atėmimo vietos, informacines paieškos korteles;

                 6.4. pildo ir siunčia reikalavimus dėl nuteistųjų ankstesnių teistumų Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

                 6.5. gauna iš kitų tarnybų informaciją, reikalingą šiame aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;

                 6.6. teikia informaciją, esančią skyriaus kompetencijoje, kitoms tarnyboms.

                 6.7. teikia pasiūlymus skyriaus patarėjui dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo, užtikrinant savalaikį ir kokybišką funkcijų atlikimą;

                 6.8. informuoja nukentėjusius apie būsimą nuteistojo paleidimą į laisvę;

                 6.9. įveda nuteistųjų asmens duomenis į kompiuterinę duomenų bazę „Prisonis“

                 6.10. įveda nuteistųjų asmens duomenis į kompiuterinę duomenų bazę ,,Įskaita“;

                 6.11. įformina dokumentus nuteistųjų santuokai registruoti.

                 6.12. ne vėliau kaip per tris darbo dienas išsiunčia pranešimą apie nuteistojo paleidimą iš pataisos įstaigos, uždraudimą naudotis specialia teise arba teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimą, arba viešųjų teisių atėmimą vykdančiai institucijai pagal nuteistojo gyvenamąją vietą;

                 6.13. vykdo kitas įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio skyrių, skyriaus viršininko ir skyriaus patarėjo nurodytas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu;

                 6.14. yra atsakingas už teikiamos informacijos teisingumą, savalaikį, greitą ir tikslų aukštesnių instancijų, vadovybės, skyriaus viršininko ir skyriaus patarėjo nurodymų vykdymą;

                 6.15. teikia pasiūlymus skyriaus patarėjui dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo, užtikrinant savalaikį ir kokybišką funkcijų atlikimą;

                 6.16. esant būtinumui (atostogos, liga ir kt.) administracijos nurodymu pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją.

 

_______________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:26