Sandra Vitkauskienė

 

                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                   Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                   2019 m. sausio     d. įsakymu Nr.

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

SPECIALISTO (LYGTINIAM PALEIDIMUI)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.  Saugumo valdymo skyriaus specialistas (lygtiniam paleidimui)yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2.  Lygis – B.

                 3.  Pareigybės paskirtis – Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) specialisto (lygtiniam paleidimui)pareigybė reikalinga vykdyti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Alytaus pataisos namuose (toliau – komisija) sekretoriaus ir su šiuo darbu susijusios informacijos rinkimo bei teikimo funkcijoms vykdyti.

                 4.  Pareigybės pavaldumas – skyriaus patarėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialų vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

                 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais su darbine veikla susijusiais teisės aktais;

                 6.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

                 6.4. mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:

                 7.1. rengia medžiagą komisijos posėdžiams;

                 7.2. atlieka komisijos posėdžio garso įrašus;

                 7.3. protokoluoja komisijos narių balsavimo rezultatus;

                 7.4. kaupia ir tvarko komisijos dokumentus;

                 7.5. rengia komisijos nutarimų ir atsiliepimų projektus;

                 7.6. teikia informaciją komisijos nariams ir pataisos įstaigai apie posėdžius ir jų darbotvarkes;

           7.7. rengia komisijos ataskaitas bei teismų nutarčių ir komisijos nutarimų motyvų analizes;

                 7.8. pasirašytus komisijų nutarimus ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikia pataisos įstaigai, o jų kopijas – nuteistiesiems;

                 7.9. teikia komisijos nutarimus (su papildomais dokumentais) Alytaus rajono apylinkės teismo Alytaus rūmams bei Kauno apygardos prokuratūros Alytaus rajono prokuratūrai;

                 7.10. teikia pasiūlymus skyriaus patarėjui dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo, užtikrinant savalaikį ir kokybišką funkcijų atlikimą;

                 7.11. pildo Darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

                 7.12. yra atsakingas už teikiamos informacijos teisingumą, savalaikį, greitą ir tikslų aukštesnių instancijų, vadovybės bei skyriaus patarėjo nurodymų vykdymą;

                 7.13.vykdo kitas įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio skyrių, skyriaus viršininko, skyriaus patarėjo, komisijos pirmininko nurodytas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriui ir komisijai pavestų uždavinių įgyvendinimu.

                 7.14. esant būtinumui (atostogos, liga ir kt.) administracijos nurodymu pavaduoja kitą Įskaitos skyriaus darbuotoją.

 

_______________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:24