Valerija Statkevičienė

 

                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                     Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                     2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.  Saugumo valdymo skyriaus vyresnysis specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2.  Pareigybės lygis – A2.

                 3.  Pareigybės paskirtis – Saugumo valdymo skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nuteistųjų laisvės atėmimo bausme (toliau nuteistųjų) personalinę įskaitą, suvesti nuteistųjų asmens duomenis į kompiuterines duomenų bazes, atsakyti už savalaikį nuteistųjų išleidimą į laisvę bei pagal kompetenciją teikti informaciją įvairioms žinyboms apie nuteistuosius, esančius pataisos namuose.

                 4.  Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui.

 
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

                 5.2. turėti pakankamai žinių dokumentų rengimo ir tvarkymo klausimais;

                 5.3. žinoti su darbine veikla susijusius teisės aktus;

                 5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis tarnautojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. vykdo nuteistųjų personalinę įskaitą;

                 6.2. įformina ir parengia išsiuntimui registracinę ir apskaitos medžiagą Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

                 6.3. nuteistųjų asmens bylose aiškinasi defektus ir imasi priemonių šiems defektams šalinti;

                 6.4. pagal nuteistųjų asmens bylas pildo nuteistųjų asmens įskaitos korteles;

                 6.5. įformina dokumentus išeinantiems į laisvę nuteistiesiems ir juos išleidžia;

                 6.6. atrenka nuteistųjų, po trijų mėnesių išeinančių į laisvę, bylas ir sudaro sąrašus, atsako už savalaikį jų išleidimą;

                 6.7. informuoja skyriaus patarėją apie pakeitimus, padarytus nuteistųjų dokumentuose, dėl jų bausmių vykdymo;

                 6.8. įformina ir išsiunčia nuteistųjų malonės prašymus, registruojant juos žurnale;

                 6.9. tvarko kompiuterinę nuteistųjų apskaitos sistemas;

                 6.10. teikia informaciją kitiems padaliniams pagal kompetenciją;

                 6.11. bendradarbiauja su kitų įstaigų valstybės tarnautojais klausimais, liečiančiais nuteistųjų priėmimą, laikymą ir paleidimą iš laisvės atėmimo vietos;

                 6.12. pildo Nuteistųjų kaitos ir jų asmens bylų registracijos žurnalą;

                 6.13. įformina dokumentus nuteistųjų santuokai registruoti;

                 6.14. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

                 6.15. įteikia nuteistiesiems gautus iš valstybės ir savivaldybių institucijų atsakymus į jų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus;

                 6.16. yra atsakingas už teikiamos informacijos teisingumą, savalaikį, greitą ir tikslų aukštesnių instancijų, vadovybės bei skyriaus patarėjo nurodymų vykdymą;

                 6.17. vykdo kitas įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio skyrių, skyriaus viršininko ir skyriaus patarėjo nurodytas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu.

                 6.20. atsako už veikiančią ir archyvinę nuteistųjų įskaitos kortelių kartotekos tvarkymą;

                 6.21.esant būtinumui (atostogos, liga ir kt.) administracijos nurodymu pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją (Įskaitai ).

 

_______________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:23