Rolandas Marcinauskas

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus patarėjas yra valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 2. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyriaus) patarėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti nuteistųjų laisvės atėmimu ir areštu priėmimo, perkėlimo, laikymo ir paleidimo iš laisvės atėmimo vietos vykdymo teisėtumą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

                 3. Bendroji veiklos sritis:

                 3.1. skyriaus darbuotojų, dirbančių su nuteistųjų įskaita, darbo organizavimas;

                 3.2. pavaldžių darbuotojų tarnybos ir veiklos kontrolė.

                 4. Specialioji sritis:

                 4.1. nuteistųjų priėmimo, laikymo, perkėlimo ir paleidimo iš pataisos įstaigos organizavimo bei teisėtumo užtikrinimas;

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

                 5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

                 5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

                 5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais bausmių vykdymą;

                 5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. organizuoja skyriaus darbą bei kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbą, užtikrinant nuteistųjų priėmimo, laikymo, perkėlimo bei paleidimo iš pataisos namų teisėtumą;

 

                 6.2. teikia siūlymus įstaigos veiklos metinio plano rengimui, siekiant įgyvendinti strateginius įstaigos tikslus;

                 6.3. organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina nuteistųjų teisingą dokumentų įforminimą dėl paleidimo, perkėlimo ir priėmimo į pataisos namus;

                 6.4. organizuoja nuteistųjų malonės prašymų dokumentų įforminimą ir išsiuntimą Lietuvos Respublikos Prezidentui;

                 6.5. dalyvauja direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų bei darbo grupių darbe;

                 6.6. organizuoja ir kontroliuoja nuteistųjų asmens bylų apsaugą, apskaitą ir tvarkymą, užtikrinant, kad nuteistųjų asmens bylos būtų tvarkomos ir saugomos pagal galiojančias archyvų taisykles;

                 6.8. kontroliuoja laisvės atėmimo bausmės terminus, užtikrinant asmenų savalaikį paleidimą;

                 6.9. direktoriaus nurodymu dalyvauja teismų posėdžiuose nagrinėjant klausimus dėl nuteistųjų laisvės atėmimo ir arešto bausmės vykdymo;

                 6.10. įteikia nuteistiesiems gautus atsakymus į jų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus, užtikrinant, kad šie dokumentai būtų laiku įteikti adresatui;

                 6.11. organizuoja bei kontroliuoja, kad būtų laiku pateikti atsakymai į valstybinių ir kitų įstaigų raštus pagal skyriaus darbuotojų, vykdančių nuteistųjų įskaitą (toliau darbuotojų), kompetenciją;

                 6.12. organizuoja bei praveda skyriaus darbuotojams susirinkimus, supažindina su gautais naujais įstatymus bei įsakymais, siekiant gerinti skyriaus darbuotojų darbo kokybę ir kelti jų profesinį lygį;

                 6.13. organizuoja atvykusių į pataisos namus nuteistųjų daktiloskopavimą;

                 6.14. teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) duomenis apie laisvės atėmimo vietose laikomų nuteistųjų skaičių ir jų kaitą.

                 6.15. Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka teikti ataskaitas ir kitus duomenis apie nuteistuosius.

                 6.16. teikia pasiūlymus skyriaus viršininkui, dėl skyriaus darbuotojų paskatinimo ar drausminių nuobaudų skyrimo;

                 6.17. reikalauja iš įstaigos administracinių padalinių informacijos, nustatytoms funkcijoms vykdyti, užtikrinant skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą;

                 6.18. reikalauja, kad skyriaus darbuotojai savo pareigines funkcijas atliktų užtikrindami Kalėjimų departamento direktoriaus 2002 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 57 ,,Dėl Kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų įskaitos tarnybų darbo instrukcijos“ su galiojančiais pakeitimais vykdymą;

                 6.19. kontroliuoja nuteistųjų anketinių duomenų teisingą bei savalaikį įvedimą į kompiuterines nuteistųjų apskaitos sistemas, užtikrinant savalaikį nuteistųjų paleidimą iš pataisos namų;

                 6.20. bendradarbiauja su kitų įstaigų valstybės tarnautojais dėl nuteistųjų priėmimo, laikymo, perkėlimo ir paleidimo iš laisvės atėmimo vietos;

                 6.21. priima į pataisos namus atvykusius nuteistuosius su pataisos namų vyriausiuoju specialistu, vykdančiu direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas, ir patikrinus byloje esančius dokumentus, nustato nuteistųjų asmens tapatybes;

                 6.22. priima nuteistuosius asmeniniais klausimais, sprendžiant nuteistųjų nuosprendžių vykdymo klausimus;

                 6.23. vykdo Kalėjimų departamento direktoriaus, jo pavaduotojų, departamento pareigūnų, Alytaus pataisos namų direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio skyrių, skyriaus viršininko nurodytas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su įskaitos tarnybų kompetencija skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu;

                 6.24. esant būtinumui (atostogos, liga ir kt.) ir skyriaus viršininko nurodymu pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

                 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

____________________

 

 

Susipažinau 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:21