Tamara Jakubauskienė

 

                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausis         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

BUHALTERIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) buhalteris yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – B.

                 3. Pareigybės paskirtis – nuteistų asmenųpatalynės įsigijimo ir išdavimo apskaitos tvarkymas, autotransporto kuro apskaitos tvarkymas, kasos operacijų atlikimas, elektros prietaisų sąnaudų apskaita.

                 4. Pareigybės pavaldumas – skyriaus patarėjui (buhalteriniam darbui).

 

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis buhalterio pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinįjį išsilavinimą;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklą;

                 5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programa „Labbis“ bei kitomis buhalterinės apskaitos programomis, naudojamomis Alytaus pataisos namuose (toliau – įstaiga);

                 5.4. mokėti tvarkyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti įstaigai keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 6.1. savarankiškai vykdo pinigų inkasavimo operacijas, kontroliuoja pateikiamų piniginių ženklų tikrumą;

                 6.2. atlieka numeruotų bei anuliuotų ir sugadintų blankų, piniginių lėšų, vertybinių popierių apskaitą;

                 6.3. kasos pajamų ir išlaidų dokumentų pagrindu paskaičiuoja kasos likutį, tikrina faktišką pinigų sumos atitikimą biudžeto asignavimų bei depozitinės sąskaitos lėšų kasos knygoje užfiksuotiems likučiams;

                 6.4. nepriima dokumentų, skirtų pinigų išdavimui, jeigu jie pasirašyti neįgaliotų asmenų;

                 6.5. saugo ir apskaito nebalansinėje sąskaitoje Nr. 0110011 nuteistų asmenų priimtą turtą (įvairi užsienio valiuta) kiekine išraiška;

                 6.6. baigęs darbą, užrakina pinigines lėšas seifuose, įjungia kasos patalpos signalizaciją;

                 6.7. atlieka įrašus nuteistų asmenų prašymuose, pagal nustatytus kriterijus įrašo skiriamų piniginių išmokų ir pašalpų iš Socialinės paramos nuteistiesiems fondo lėšų dydį, užtikrina nuteistų asmenų prašymuose įrašų apie jų pinigų turimą likutį atitikimą;

                 6.8. pagal pateiktus ir patvirtintus nuteistų asmenų prašymus, įrašo pašalpas iš Socialinės paramos nuteistiesiems fondo lėšų, pinigines išmokas iš valstybės biudžeto lėšų į nuteistų asmenų asmenines sąskaitas;

                 6.9. nepriskaičiuoja nuteistiesiems pašalpų bei piniginių išmokų jeigu nėra nuteistų asmenų prašymų;

                 6.10. vykdo ir užtikrina nuteistų asmenų asmeninių daiktų pajamų ir išlaidų apskaitą nebalansinėje sąskaitoje Nr. 0110001 (kiekine išraiška);

                 6.11. atlieka įrašus nuteistų asmenų prašymuose gauti drabužius, avalynę, higienos priemones, pagal nustatytus kriterijus (mokus, nemokus);

                 6.12. atlieka nuteistų asmenų patalynės įsigijimo ir išdavimo apskaitą dušinėje-skalbykloje bei higienos reikmenis;

                 6.13. tvarko nuteistų asmenų bibliotekos knygų apskaitą;

                 6.14. rengia autotransporto priemonių kuro, tepalų sunaudojimo ataskaitą, kontroliuoja kelionės lapų pildymą, padangų bei akumuliatorių nurašymą;

                 6.15. apskaičiuoja nuteistų asmenų naudojamų asmeninių elektros prietaisų elektros energijos sąnaudas ir perkelia išlaikymo sumas į nuteistų asmenų asmenines sąskaitas;

                 6.16. informuoja nuteistus asmenis apie įneštus į jų asmenines sąskaitas grynuosius pinigus ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo pinigų priėmimo;

                 6.17. tvarko apskaitos dokumentų archyvą ir archyvo registracijos žurnalą;

                 6.18. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda į įstaigos archyvą;

                 6.19. įtraukia apskaitos dokumentų duomenis į apskaitos registrus, užtikrina jų sudarymą, tikslumą bei patikimumą;

                 6.20. vykdo išankstinę ir einamąją kontrolę;

                 6.21.  atlieka buhalterio funkcijas (buhalterio, atsakingo už turto apskaitą ir už vykdomųjų dokumentų apskaitą , ligos, atostogų, komandiruotės metu);

                 6.22.  vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus patarėjo buhalteriniam darbui pavedimus.

                 6.23.  tvarko buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

 

_______________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 10:03