Aušra Stančikienė

 

                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                           Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                           2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

BUHALTERIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) buhalteris yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis –B.

                 3. Pareigybės paskirtis – vykdyti darbo užmokesčio apskaitą.

                 4. Pareigybės pavaldumas – skyriaus patarėjui (buhalteriniam darbui).

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis buhalterio pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklą;

                 5.3 mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

                 5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programa „Bonus“, „Labbis“ bei kitomis buhalterinės apskaitos programomis, naudojamomis įstaigoje;

                 5.5. mokėti tvarkyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 6.1. paskaičiuoja darbo užmokestį ir jam prilygintas išmokas (atostoginius, nedarbingumo pašalpas ir kt.) įstaigos darbuotojams ir ūkio aptarnavimo ir remonto darbuose dirbantiems nuteistiesiems;

                 6.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (SODRA) apie darbuotojų, pareigūnų darbo pradžią, pabaigą, nedraudiminius laikotarpius, socialinio draudimo įmokas, pranešimus išmokai skirti ir kt., užtikrinant tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

                 6.3. Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia mėnesines, metines deklaracijas;

                 6.4. pildo statistines ataskaitas apie darbo užmokesčio priskaičiavimą;

                 6.5. teikia pažymas darbuotojams ir nuteistiesiems apie jiems priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, išskaičiuotus mokesčius pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitais atvejais;

                 6.6. pagal pateiktus antstolių patvarkymus vykdo išskaitas iš nuteistų asmenų darbo užmokesčio (dirbančių gamyboje) kompiuterinėje Bonus programoje;

                 6.7. skaičiuoja atostogų rezervą ir sukauptas socialinio draudimo įmokas;

                 6.8. apskaito deponuotus atlyginimus, laiku atlieka mokėjimo nurodymus;

                 6.9. apskaito pagal 2015 m. birželio 30 d. LR įstatymą Nr. XII-1927 neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio priskaičiavimą ir apmokėjimą;

                 6.10. sutikrina darbuotojų išlaidų už mobiliojo ryšio paslaugas pateiktus duomenis ir išskaičiuoja iš darbo užmokesčio;

                 6.11.  neprivalo priskaičiuoti darbo užmokesčio, jeigu netiksliai užpildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai;

                 6.12. vykdo išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę;

                 6.13.  užtikrina, kad gaunami apskaitos dokumentai atitiktų norminiuose aktuose nustatytus reikalavimus;

                 6.14.  tinkamai saugo patikėtus buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda į įstaigos archyvą;

                 6.15.  vykdo buhalterio funkcijas (buhalterio, atsakingo už vykdomųjų dokumentų apskaitą bei nuteistų asmenų asmeninės sąskaitos judėjimą) jo ligos, atostogų, komandiruotės metu;

                 6.16.  vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus patarėjo (buhalteriniam darbui) pavedimus;

                 6.17.  tvarko buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

 

_________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 10:01