Jolanta Sujetienė

 

      PATVIRTINTA

                                                                                           Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                           2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

BUHALTERIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                   1.  Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) buhalteris yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                   2.  Pareigybės lygis – B.

               3.  Pareigybės paskirtis – apskaityti iš antstolių gautus ir siunčiamus dokumentus (patvarkymus) dėl išlaikymo išieškojimo (alimentai), dėl skolos išieškojimo bei arešto.

                   4.  Pareigybės pavaldumas – skyriaus vedėjo patarėjui (buhalteriniam darbui).

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                   5. Darbuotojas, einantis buhalterio pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                   5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinįjį išsilavinimą;

                   5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklą;

                   5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programa „Labbis“ bei kitomis buhalterinės apskaitos programomis, naudojamomis Alytaus pataisos namuose (toliau – įstaiga).

                   5.4. mokėti tvarkyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                   6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti įstaigai keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                   6.1. užtikrina nuteistų asmenų patvarkymų vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo (alimentai) ir dėl skolos išieškojimo apskaitos žurnalo tvarkymą pagal visas teisės aktais numatytas išskaitų rūšis;

                   6.2. pildo apskaitos registrą Nr.6925004, apskaito pagal antstolių patvarkymus išskaičiuotas sumas iš nuteistų asmenų darbo užmokesčio (dirbančių gamyboje, ūkio brigadoje);

                   6.3. pagal atliktas išskaitas parengia mokėjimo nurodymus pinigų išsiuntimui per banką antstoliams.

                   6.4. gavus iš antstolių patvarkymus dėl nuteistų asmenų lėšų arešto, atlieka įrašus kompiuterinės programos „Labbis“ pastabos skiltyje, areštuotas lėšas perveda antstoliui;

                   6.5. nuteistų asmenų gautas areštuotas pinigines lėšas įrašo į įsipareigojimų balansines ir nebalansines sąskaitas;

                   6.6. tvarko balansinės sąskaitos sumų apskaitą, pildo apskaitos registrą Nr. 2293001 „Išieškotinos sumos už padarytą žalą“;

                   6.7. tvarko nebalansinės sąskaitos sumų apskaitą, pildo apskaitos registrą Nr. 0300001 „Ilgalaikės gautinos sumos“, apskaito nuteistų asmenų įsiskolinimus antstoliams;

                   6.8. tvarko nebalansinės sąskaitos sumų apskaitą, pildo apskaitos registrą Nr. 0300002 „Trumpalaikės gautinos sumos“, tvarko nuteistų asmenų skolų apskaitą;

                   6.9. vykdo susirašinėjimą, rengia pažymas nuteistiems asmenims apie ieškinių priteistas sumas, skolų išlaikymą bei mokėjimus išieškotojams;

                   6.10. rengia finansines pažymas pagal nuteistų asmenų artimųjų prašymus arba institucijų paklausimus;

                   6.11. užtikrina tinkamą ir savalaikį atsakymų į gautus paklausimus, susijusius su nuteistų asmenų piniginėmis lėšomis, parengimą;

                   6.12. vykdo išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę;

                   6.13. įtraukia apskaitos dokumentų duomenis į apskaitos registrus, užtikrina jų sudarymą, tikslumą bei patikimumą;

                   6.14. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda į įstaigos archyvą;

                   6.15. atlieka buhalterio funkcijas (buhalterio, atsakingo už nuteistų asmenų gautų ir išleistų piniginių lėšų apskaitos tvarkymą) jo ligos, atostogų, komandiruotės metu;

                   6.16. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus patarėjo buhalteriniam darbui pavedimus;

                   6.17. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

 

___________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 10:00