Jolita Dainauskienė

 

PATVIRTINTA

                                                                                         Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                         2019 m. sausio       d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

BUHALTERIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) buhalteris yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – B.

                 3. Pareigybės paskirtisvykdyti apskaitą valstybės biudžeto asignavimų skirtų Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) išlaikymui.

                 4. Pareigybės pavaldumas – skyriaus patarėjui (buhalteriniam darbui).

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklą;

                 5.3. būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo taisyklėmis;

                 5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, valstybės biudžeto ir mokėjimų apskaitos sistemos programa (VBMAS), buhalterinės apskaitos programa „Labbis“ bei kitomis buhalterinės apskaitos programomis, naudojamomis įstaigoje.

                 5.5. mokėti tvarkyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti įstaigai keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 6.1. vykdo gautinų sumų apskaitą, įtraukia sumas pagal apskaitos dokumentus į registrus už atliktas paslaugas. Pildo apskaitos registrą Nr. 2269001;

                 6.2. vykdo mokėtinų sumų apskaitą, įtraukia sumas pagal apskaitos dokumentus į registrus už atliktas paslaugas. Pildo apskaitos registrus Nr. 6910001, 6850001,6910002;

                 6.3. vykdo finansavimo sumų apskaitą gautą iš ES ir valstybės biudžeto. Pildo apskaitos registrus Nr. 414, 4231, 424;

                 6.4. vykdo finansavimo sumų iš ES ir valstybės biudžeto panaudojimo apskaitą. Pildo apskaitos registrus Nr. 7013, 7014, 7021, 7023, 7024;

                 6.5. atlieka skirtų valstybės biudžeto asignavimų sukauptų finansavimo sumų apskaitą. Pildo apskaitos registrą Nr. 2282101;

                 6.6. vykdo sąnaudų apskaitą. Pildo apskaitos registrus Nr. 82-87, 89;

                 6.7. sutikrina didžiosios knygos duomenis su kitais apskaitos registrais;

                 6.8. priima PVM sąskaitas faktūras už atliktas paslaugas vykdymui, rengia dokumentus apmokėjimui ir įtraukia apskaitos dokumentų duomenis į apskaitos registrus;

                 6.9. pateikia tarpusavio operacijų informaciją, kuri yra derinama su kitais viešojo sektoriaus subjektais, į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemos programą (VSAKIS). Derina tarpusavio operacijas derinimo srityje;

                 6.10. pateikia Finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir atlieka duomenų eliminavimą (VSAKIS);

                 6.11. vykdo išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę;

                 6.12. vykdo įstaigos apskaitos procedūras, naudojant kompiuterizuotą valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS);

                 6.13. pildo bendrąjį žurnalą, naudojant kompiuterizuotą valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos naudojimą (VBAMS);

                 6.14. pildo asignavimų poreikio prognozę dienomis ir mėnesiais panaudojant kompiuterizuotą valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemą PR9Z-01 ir PR9Z-02 formas;

                 6.15. atlieka valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje mokėjimo paraiškų rengimą, tiekėjų duomenų įvedimo bei su mokėjimu susijusias procedūras;

                 6.16. priima ir patikrina komandiruočių ataskaitas, užtikrina jų užpildymo teisingumą, pildo apskaitos registrą 6926004;

                 6.17. atsakinga už pataisos pareigūnų kelionės išlaidų kompensacijos apskaičiavimo teisingumą ir išmokėjimą; rengia įstaigos vadovo įsakymo dėl pataisos pareigūnų važiavimo išlaidų atlyginimo projektą;

                 6.18. paskirsto nuteistųjų skaičių kiekvieną dieną pagal maitinimo normas ir kontroliuoja gautas PVM sąskaitas faktūras už nuteistųjų maitinimą;

              6.19. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

                 6.20. tinkamai saugo patikėtus buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda į įstaigos archyvą;

                 6.21. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus patarėjo buhalteriniam darbui pavedimus;

                 6.22. atlieka buhalterio funkcijas (buhalterio, atsakingo už Socialinės paramos fondo, kitų lėšų ir skirtų valstybės biudžeto asignavimų kasinių išlaidų apskaitą) jo ligos, atostogų, komandiruotės metu.

 

______________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 09:58