Bronė Bakšienė

 

                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                           Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                           2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

BUHALTERIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                   1. Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) buhalteris yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                   2. Pareigybės lygis – B.

                   3. Pareigybės paskirtis – nuteistų asmenų gautų ir išleistų piniginių lėšų apskaitos tvarkymas.

                   4. Pareigybės pavaldumasskyriaus vedėjo patarėjui (buhalteriniam darbui).

 

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                   5. Darbuotojas, einantis buhalterio pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                   5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

                   5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklą;

                   5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programa „Labbis“.

                   5.4. mokėti tvarkyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                   6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                   6.1. į nuteistų asmenų asmenines sąskaitas užskaito pinigus pagal gautus banko išrašus;

                   6.2. išrašo depozitinės sąskaitos kasos pajamų orderius;

                   6.3. išrašo depozitinės sąskaitos kasos išlaidų orderius;

                   6.4. ruošia žiniaraščius apie nuteistųjų asmeninėse sąskaitose turimus piniginių lėšų likučius (išskyrus neliečiamą sąskaitą), prekėms įsigyti parduotuvėje, įstaigos teritorijoje esančioje parduotuvėje;

                   6.5. nuteistųjų asmeninėje sąskaitoje atlieka įrašus apie išleistas pinigines lėšas parduotuvėje ir kitais atvejais;

                   6.6. užtikrina gautų piniginių lėšų teisingą užskaitymą bei nurašymą į/iš nuteistų asmenų asmeninės sąskaitos;

                   6.7. pagal nuteistųjų prašymus ir kitais atvejais teikia bankui mokėjimo nurodymus;

                   6.8. vykdo teisėsaugos institucijų nurodymus, ribojant nuteistų asmenų piniginių lėšų naudojimą;

                   6.9. kiekvieno ketvirčio pabaigoje nuteistųjų skolos b/s 6953004 perkeliamos į gautinas skolas per vienerius metus apskaitos registrą b/s 2298002;

                   6.10. kiekvieno mėnesio pradžioje Saugumo valdymo skyriaus atsakingiems asmenims teikiama informacija (sąrašas) apie nuteistųjų turinčių skolą už naudojamus elektros prietaisus;

                   6.11. rengia finansines pažymas pagal nuteistųjų, jų artimųjų arba institucijų prašymus apie nuteistųjų asmeninių sąskaitų būklę bei piniginių lėšų judėjimą;

                   6.12. informuoja areštines ir nuteistus asmenis, išvykusius į areštines, dėl turimų piniginių lėšų pervedimo;

                   6.13. vykdo išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę;

                   6.14. tvarko balansinių sąskaitų sumų apskaitą ir užtikrina apskaitos registrų Nr. 2298002, 241107, 2421107, 6953001, 6953002, 6953003, 6953004, 6622001 sudarymą;

                   6.15. įtraukia apskaitos dokumentų duomenis į apskaitos registrus, užtikrinant jų sudarymą, tikslumą bei patikimumą.

                   6.16. tinkamai saugo patikėtus buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda į įstaigos archyvą.

                   6.17. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus patarėjo buhalteriniam darbui pavedimus.

                   6.18. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

 

____________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 09:56