Lina Marcinkevičienė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

BUHALTERIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) buhalteris yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis –B.

                 3. Pareigybės paskirtis – vykdyti Socialinės paramos fondo, kitų lėšų ir skirtų valstybės biudžeto asignavimų kasinių išlaidų apskaitą.

                 4. Pareigybės pavaldumas – skyriaus patarėjui (buhalteriniam darbui).

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius šią veiklą;

                 5.3. būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo taisyklėmis;

                 5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programa „Labbis“ bei kitomis buhalterinės apskaitos programomis, naudojamomis Alytaus pataisos namuose (toliau – įstaiga);

                 5.5. mokėti tvarkyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus (VSAFAS).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti įstaigai keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 6.1. rengia Finansų ministerijos nustatytų formų biudžeto programų išlaidų sąmatos bei pajamų įmokų lėšų sąmatos projektą;

                 6.2. rengia einamiesiems metams išlaidų sąmatas:

                 6.2.1. biudžeto išlaidų programų sąmatą,

                 6.2.2. pajamų įmokų lėšų sąmatą,

                 6.2.3. nuteistųjų socialinės paramos fondo lėšų panaudojimo sąmatą,

                 6.2.4. kitų biudžetinių įstaigos lėšų sąmatą.

                 6.3. užtikrina asignavimų paskirstymą pagal funkcinę, ekonominę klasifikaciją bei įstaigai priskirtas priemones;

                 6.4. skaičiuoja asignavimų poreikį įstaigos valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui;

                 6.5. skaičiuoja valstybės biudžeto lėšų poreikį (pagal pateiktus skyrių viršininkų pasiūlymus) įstaigos reikmėms, siekiant užtikrinti teisingą lėšų paskaičiavimą pagal teisės aktus;

                 6.6. rengia biudžeto išlaidų programų sąmatų vykdymo ataskaitas (metines) Kalėjimų departamentui, Seimo auditui ( pusmetines, metines);

                 6.6.1. rengia metinio finansinių ataskaitų rinkinio - Pinigų srautų ataskaitą;

                 6.7. atlieka analizę ūkinės-finansinės veiklos rodiklių, teikia informaciją apie jų vykdymą;

                 6.8. rengia SWED bankui mokėjimo nurodymus (biudžeto asignavimai, Socialinės paramos fondo lėšos), sutikrina banko išrašus su atliktomis banko operacijomis, pagal dokumentus. Pildo apskaitos registrą – Pinigai banke (biudžeto asignavimai), registras Nr. 2411111;

                 6.9. išrašo kasos pajamų ir išlaidų orderius. Tikrina kasos dokumentus. Pildo apskaitos registrą – Pinigai kasoje (biudžeto asignavimai), registras Nr. 2421111;

                 6.10. atlieka skirtų valstybės biudžeto asignavimų kasinių išlaidų apskaitą. Pildo apskaitos registrus: 2221007, 2221004;

                 6.11. vykdo nuteistųjų Socialinės paramos fondo lėšų apskaitą, kitų biudžetinių įstaigos lėšų apskaitą, įtraukia sumas pagal apskaitos dokumentus į registrus. Pildo apskaitos registrus:

                 - Pinigai banke, registrus Nr. 2411108, 2411103, 2411104;

                 6.12. vykdo finansavimo sumų apskaitą, gautą iš kitų šaltinių. Pildo apskaitos registrą:

                 - Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos ir panaudotos), registras Nr.426;

                 6.13. vykdo finansavimo sumų iš kitų šaltinių panaudojimo apskaitą. Pildo apskaitos registrus: 7016, 7026;

                 6.14. vykdo gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą (nuteistųjų socialinės paramos fondo lėšos). Pildo apskaitos registrus: 2221006, 6953006;

                 6.15. vykdo sąnaudų apskaitą (socialinės paramos nuteistiesiems fondo lėšų, kitų biudžetinių įstaigos lėšų). Pildo apskaitos registrus: 8251002, 87;

                 6.16. vykdo pajamų įmokų apskaitą, įtraukia sumas pagal apskaitos dokumentus į registrus.

                 Pildo apskaitos registrą: 2411102;

                 6.17. vykdo gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą (pajamų įmokos). Pildo apskaitos registrus:

2252001, 2262001,2281001, 2281002, 2298001, 6817001, 6812012;

                 6.18. apskaičiuoja pajamas už turto nuomą, parduotą turtą bei suteiktas paslaugas. Pildo apskaitos registrus: 7312001, 7411001, 7412001, 7429001;

                 6.19. vykdo kitos veiklos sąnaudų apskaitą. Pildo apskaitos registrą 88;                    

                 6.20. įtraukia apskaitos dokumentų duomenis į apskaitos registrus, užtikrinant jų sudarymą, tikslumą bei patikimumą;

                 6.21. pagal paklausimus renka, tvarko, analizuoja ir pagal nurodymus teikia informaciją Kalėjimų departamentui;

                 6.22. vykdo einamąją ir paskesniąją finansinę kontrolę;

                 6.23. atlieka paskirstytų energetinių resursų įvertinimą pinigine išraiška įstaigos objektams ir kitiems gavėjams. Išrašo energetinių resursų, teikiamų pataisos namų kitiems subjektams sąskaitas faktūras;

                 6.24. atlieka įrašus kompiuterinėje programoje „Labbis“ (pastabos skiltyje) apie nuteistųjų asmenų judėjimą įstaigoje (pervedimą iš būrio į būrį, išvykimą ir grįžimą etapu, grupės priskyrimą ir kt.) pagal įstaigos direktoriaus įsakymą;

                 6.25.vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus patarėjo pavedimus;

                 6.26. nesant skyriaus patarėjo (buhalteriniam darbui) (liga, komandiruotė, atostogos ir kiti atvejai) laikinai vykdo jo funkcijas.

 

 

___________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 09:55