Deividas Aleksandravičius

 

                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                     Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                     2019 m. sausio      d. įsakymu Nr. 1-

 

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO (TEISININKO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

              1. Veiklos organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas (teisininkas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

              2. Veiklos organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto (teisininko) paskirtis yra įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, vykdyti jų kontrolę bei teisinio pobūdžio veiklą Alytaus pataisos namuose, rengti teisinio pobūdžio dokumentus, atstovauti pataisos namų interesams santykiuose su kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis įstaigomis, įmonėmis, bendrijomis ir organizacijomis.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

              3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – teisės srityje.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

              4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

              4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

              4.2. turėti teisinio darbo patirties ir darbo patirties valstybės institucijose ar įstaigose;

              4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir bausmių vykdymo teisę taip pat Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje, dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

              4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

              4.5. gebėti rengti teisės aktų projektus ir juos vertinti;

              4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti ir apibendrinti teisinę informaciją;

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

              5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

              5.1. sprendžia veiklos organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto (teisininko) kompetencijai priklausančius įstaigos veiklos klausimus;

              5.2. dalyvauja teisinio pobūdžio dokumentų, susijusių su įstaigos veikla, projektų rengime, siekiant užtikrinti jų teisėtumą;

              5.3. atlieka norminių dokumentų, susijusių su įstaigos veikla, projektų ekspertizę, užtikrinant galiojančių teisės aktų normų įgyvendinimą, atitikimą joms;

              5.4. atstovauja įstaigą ir gina jos interesus visose valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose, įmonėse, bendrijose, organizacijose visų instancijų teismuose, prokuratūrose, policijoje;

              5.5. teikia pataisos namų civilinius ieškinius teismui fizinių ar juridinių asmenų atžvilgiu, rengia atsiliepimus dėl pataisos namams pareikštų ieškinių, siekdamas ginti teisėtus pataisos namų interesus;

              5.6. dalyvauja įstaigos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;

              5.7. kontroliuoja kaip įstaigoje vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai aktai, informuoja pataisos namų vadovybę bei darbuotojus apie naujai priimtus įstatymus ir poįstatyminius aktus, padarytus juose pakeitimus bei papildymus, siekiant užtikrinti efektyvų ir tinkamą jų taikymą;

              5.8. teikia pasiūlymus pataisos namų direktoriui teisinio darbo organizavimo klausimais, siekiant užtikrinti tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

              5.9. susipažįsta su dokumentais, gautais iš Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento, reglamentuojančiais vyresniojo specialisto (teisininko) darbą, siekiant užtikrinti efektyvų jų vykdymą;

              5.10. pataisos namų direktoriui sutikus, pasitelkia padalinių darbuotojus teisinio pobūdžio dokumentų projektams rengti, užtikrinant jų teisėtumą bei atitikimą dokumentų rengimą reglamentuojantiems teisės aktams;

              5.11. grąžina pataisyti, pateiktus vizavimui, nekokybiškai parengtų įsakymų, sutarčių, instrukcijų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų projektus, nurodant jų trūkumus bei informuojant apie tai įstaigos direktorių, užtikrindamas rengiamų norminių aktų teisėtumą;

5.12. surašo pažymas, pranešimus ar informuoja žodžiu įstaigos direktorių apie įstatymų pažeidimus įstaigoje;

              5.13. formina nuteistųjų įgaliojimus, juos registruoja, užtikrinant tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

              5.14. tvirtina pataisos namuose rengiamų dokumentų kopijas, dokumentų nuorašus bei išrašus;

              5.15. dalyvauja rengiant, vizuoja pataisos namų su kitomis įstaigomis, organizacijomis, fiziniais bei juridiniais asmenimis sudaromas sutartis, siekiant užtikrinti jų teisėtumą, atitikimą galiojantiems teisės aktams;

              5.16. pagal pavedimą nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus ir rengia atsakymų į juos projektus;

              5.17. tvarko su veiklos organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto (teisininko) pareigybės aprašyme numatytų funkcijų įgyvendinimu susijusias nomenklatūrines bylas, siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkymą.

              5.18. rengia dokumentus dėl įstaigai padarytos žalos išieškojimo regreso (atgręžtinio reikalavimo) tvarka.

              5.19.vykdo asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas įstaigoje (informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR), stebi, kaip laikomasi BDAR, konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR, bendradarbiauja su priežiūros institucija, t. y. Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

              6. Veiklos organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas (teisininkas) yra tiesiogiai pavaldus veiklos organizavimo skyriaus vedėjui.

_____________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 09:26