Laimutė Zautrienė

 

PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio           d. įsakymu Nr. 1-

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

SPECIALISTO (PERSONALUI)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Veiklos organizavimo skyriaus specialistas (personalui)  yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – B.

                 3. Pareigybės paskirtis – Veiklos organizavimo skyriaus specialisto (personalui) pareigybės paskirtis rengti ir įforminti su personalo darbine veikla susijusius dokumentus, tvarkyti personalo duomenis informacinėse sistemose.

                 4. Veiklos organizavimo skyriaus specialistas (personalui) yra tiesiogiai pavaldus veiklos organizavimo skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų;

                 5.2. žinoti valstybės tarnybą, tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus;

                 5.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

                 5.4. planuoti, organizuoti savo veiklą, spręsti šiai pareigybei priklausančias problemas;

                 5.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

                 5.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1 skaičiuoja pareigūnų, valstybės tarnautojų tarnybos, Lietuvos valstybei stažus, darbuotojų profesinę darbo patirtį ir rengia įsakymų dėl stažų patvirtinimo projektus;

                 6.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui (VATIS, VATARAS), užtikrinant Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

                 6.3. tvarko dirbančių valstybinėje tarnyboje asmenų privačių interesų deklaracijas, tvarko privačių interesų deklaracijų informacinę programą IDIS, užtikrinant Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

                 6.4. pildo Veiklos organizavimo skyriaus darbuotojų, vadovybės darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kontroliuoja įstaigos struktūrinių padalinių pildomus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrinant teisingą ir tikslią darbo laiko apskaitą;

                 6.5. formuoja, pildo, tvarko asmens bylas bei parengia jas archyviniam saugojimui;

                 6.6. parengia archyviniam saugojimui visas su personalo administravimo veikla susijusias archyvines bylas;

                 6.7. parengia tvirtinimui įstaigos darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus, rengia įsakymų dėl atostogų (kasmetinių, mokymosi, tėvystės ir kt.) projektus, juos derina, teikia tvirtinimui, registruoja, užtikrinant atostogas reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

                 6.8. tvarko personalo apskaitą, rengia mėnesio, pusmečio, metines ataskaitas personalo tvarkymo klausimais ir pateikia jas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

                 6.9. rengia tvirtinimui nuteistųjų, dirbančių ūkio brigadoje, pareigybių sąrašus, įsakymų  apie nuteistųjų priėmimą į darbą ūkio brigadoje ir atleidimo iš jo projektus;

                 6.10. sudaro darbo sutartis su į darbą priimamais darbuotojais, pildo darbo sutarčių registracijos žurnalą, užtikrinant tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

                 6.11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (SODRA) apie darbuotojų, pareigūnų darbo pradžią, pabaigą, nedraudiminius laikotarpius ir kt., užtikrinant tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

                 6.12. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui dokumentus dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo išeinantiems į pensiją pareigūnams, vykdo įstaigos pareigūnų, išeinančių į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis, dalyvavimą programoje, siekiant užtikrinti tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

                 6.13. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus (vienkartinius, nuolatinius) įėjimui į pataisos namus ir darbuotojų darbo pažymėjimus bei veda jų apskaitą;

                 6.14. pagal kompetenciją rengia dokumentus (pažymos, pranešimai, teikimai ir kt.);

                 6.15. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vadovybės, pataisos namų vadovybės pavedimus pagal skyriaus kompetenciją, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;

                 6.16.  teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus visais darbo klausimais.

 

 

_________________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 4 d. 15:30