Aušra Česnavičienė

 

                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                     Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                     2019 m. sausio      d. įsakymu Nr. 1-

 

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 2. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti įstaigos personalo parinkimą, formavimą, efektyvią įstaigos darbuotojų apskaitą, darbuotojų mokymą, kvalifikacijos kėlimą, socialinį darbą su personalu bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų įgyvendinimą įstaigoje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos veiklos analizę, planavimą ir planų vykdymo kontrolę.

 

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

                 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – personalo, dokumentų administravimo, įstaigos veiklos organizavimo ir teisės srityje.

 

IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

                 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

                 4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo ar personalo, ar dokumentų administravimo srityje;

                 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą ir bausmių vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais;

                 4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.5. pretendentas, laimėjęs konkursą, turės teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

                 5.1. organizuoja skyriaus veiklą, užtikrindamas šiam skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą;

                 5.2. analizuoja įstaigos personalo valdymo problemas, laiku ir objektyviai informuoja įstaigos direktorių apie personalo valdymo būklę, teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl darbo su įstaigos personalu organizavimo tobulinimo, siekdamas padėti įstaigos vadovui formuoti personalo valdymo politiką;

                 5.3. bendradarbiauja su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Mokymo centru, kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis, kitomis mokymo įstaigomis, darbo biržomis, užtikrindamas tinkamą specialistų parinkimą, efektyvų personalo mokymą, kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą;

                 5.4. organizuoja personalo mokymą (įvadinis mokymas, kvalifikacijos kėlimas, tarnybinis mokymas ir kt.), sudaro įstaigos personalo metinius mokymo planus ir pateikia juos Valstybės tarnybos departamentui, organizuoja jų įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti patvirtintos personalo mokymo strategijos vykdymą;

                 5.5. inicijuoja darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, mokymo paslaugų pirkimus užtikrindamas tinkamą personalo kvalifikacijos palaikymą, kėlimą;

                 5.6. pateikia Valstybės tarnybos departamentui personalo mokymo ataskaitą, analizę;

                 5.7. kontroliuoja ir užtikrina, kad konkursai, atrankos laisvoms karjeros valstybės tarnautojų, pareigūnų pareigybėms įstaigoje užimti būtų organizuojami teisės aktų nustatyta tvarka, siekdamas užtikrinti tinkamos kvalifikacijos asmenų priėmimą į valstybės tarnautojų, pareigūnų pareigas;

                 5.8. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jo, užtikrindamas tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

                 5.9. rengia teisės aktų (įsakymai ir kt.), priskirtų personalo kompetencijai (priėmimas, atleidimas, skatinimas, nuobaudų skyrimas ir kt.) projektus, juos derina, teikia tvirtinti, registruoja, užtikrindamas tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

                 5.10. kontroliuoja ir užtikrina, kad naujai priimami tarnybai įstaigoje pareigūnai atitiktų formalius reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos statute (toliau – Statutas) ir pareigybių aprašymuose, užtikrindamas kompetentingų, tinkamų asmenų priėmimą į pareigūno pareigas;

                 5.11. atlieka specialųjį pretendentų tikrinimą, užtikrindamas Statute numatytų reikalavimų įgyvendinimą;

                 5.12. dalyvauja komisijų, darbo grupių, į kurių sudėtį yra įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;

                 5.13. palaiko tarnybinius ryšius su kitomis įstaigomis, siekiant efektyviau organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą, formuoti įstaigos organizacinę kultūrą;

                 5.14. rengia skyriaus nuostatus ir pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus, pasirašytinai supažindina su jais pavaldžius darbuotojus, siekdamas užtikrinti efektyvų skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą;

                 5.15. užtikrina gaunamos informacijos, susijusios su tarnybinių funkcijų vykdymu, konfidencialumą;

                 5.16. rengia skyriaus veiklos pusmetinius darbo planus ir analizes, teikia siūlymus įstaigos veiklos planui, užtikrindamas įstaigos prioritetinių uždavinių nuoseklų įgyvendinimą;

                 5.17. organizuoja įstaigos pareigūnų bei darbuotojų privalomus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus teisės aktų nustatyta tvarka;

                 5.18. užtikrina ir kontroliuoja įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymų parengimą pagal valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, teikia įstaigos administracinių padalinių vadovams siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo.

                 5.19. teisiškai konsultuoja įstaigos darbuotojus jų tarnybinės veiklos klausimais;

                 7.20. užtikrina įstaigos atstovavimą visose valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose, įmonėse, bendrijose, organizacijose visų pakopų teismuose, prokuratūrose, policijoje, siekiant ginti teisėtus pataisos namų interesus;

                 5.21. rengia įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, karjeros valstybės tarnautojų ir pataisos pareigūnų pareigybių sąrašus, teikia juos tvirtinti;

                 5.22. vertina pavaldžių darbuotojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus teisės aktų nustatyta tvarka.

                 5.23. kontroliuoja įslaptintų ir neįslaptintų dokumentų valdymą pataisos namuose pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus;

                 5.24. kontroliuoja direktoriaus patvirtintų planų vykdymą;

                 5.25. nesant skyriaus patarėjo (liga, komandiruotė, atostogos ir kiti atvejai), laikinai vykdo skyriaus patarėjo funkcijas;

                 5.26. nesant skyriaus vyresniojo specialisto (liga, komandiruotė, atostogos ir kiti atvejai), laikinai vykdo skyriaus vyresniojo specialisto funkcijas;

                 5.27. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Kalėjimų departamento vadovybės, pataisos namų vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

                 6. Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus skyrių kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui.

 

_______________________

 

Susipažinau

 

____________________________

(parašas)

 

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

____________________________

(data)

 

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 09:10