Linas Šimkus

 

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                        Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                        2019 m. sausio           d. įsakymu Nr. 1-

 

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS

VIRŠININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Resocializacijos skyriaus (toliau – skyrius) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 6 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus viršininko pareigybė reikalinga koordinuoti skyriaus specialistų ir psichologų darbą, siekiant visapusiškai ruošti asmenis, atliekančius laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, pilnaverčiam, ir doram gyvenimui, integruojantis į darbo rinką bei teikti praktinę, ir metodinę pagalbą.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintąišsilavinimą;

                 4.2. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

                 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą,, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

                 4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.5. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis).

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

                 5.1. administruoja skyriaus veiklą, užtikrinant savalaikį nuostatų, pareigybių aprašymų, charakteristikų parengimą, darbo drausmės kontrolę;

                 5.2. rengia skyriaus pusmečio planus, užtikrinant tikslingą skyriaus darbą;

                 5.3. renka statistinius duomenis pagal nustatytas formas ir pateikia Kalėjimų departamentui, Alytaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už resocializaciją, bei Veiklos organizavimo skyriui;

                 5.4. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

                 5.5. priima suimtuosius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais, užtikrinant efektyvų kylančių klausimų ar problemų sprendimą;

                 5.6. informuoja suimtuosius ir nuteistuosius apie pataisos namų vidaus tvarkos taisyklių, Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso pakeitimus, užtikrinant bendrosios nuteistųjų teisės gauti informaciją apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas, savo teises bei pareigas, įgyvendinimą;

                 5.7. aiškinasi suimtųjų ir nuteistųjų režimo pažeidimų priežastis ir sąlygas, siekiant užkardyti tolimesnius pažeidimus bei parinkti tinkamas poveikio priemones;

                 5.8. organizuoja sporto inventoriaus, stalo žaidimų ir kitų laisvalaikio priemonių suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumui didinti įsigijimą, užtikrindamas efektyvų socialinės reabilitacijos tikslų įgyvendinimą;

                 5.9. auklėjimo tikslais palaiko ryšius su suimtųjų ir nuteistųjų artimaisiais, užtikrinant socialinės reabilitacijos tikslų efektyvų įgyvendinimą;

                 5.10. siekiant užtikrinti Saugumo technikos taisyklių laikymąsi, supažindina pavaldžius darbuotojus su Priešgaisrinės saugos, Administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija bei Darbuotojo, dirbančio kompiuteriu, saugos ir sveikatos instrukcijomis darbo vietoje. Užtikrinant darbą tik su tvarkingomis darbo priemonėmis, kontroliuoja turimų įrenginių techninį stovį;

                 5.11. organizuoja darbuotojų dalyvavimą visuose masiniuose, kultūriniuose bei sportiniuose renginiuose nuteistiesiems, užtikrinant nuteistųjų užimtumą;

                 5.12. organizuoja skyriaus pasitarimus darbo organizavimo ir mokymo klausimais, užtikrinant supažindinimą su padėtimi pataisos namuose, įstatymų pakeitimais, darbo efektyvumo klausimais;

                 5.13. teikia pataisos namų vadovybei pasiūlymus dėl socialinės reabilitacijos darbo organizavimo, užtikrinant taikomų priemonių efektyvumo gerinimą;

                 5.14. organizuoja ir kontroliuoja nuteistųjų profesinį ir bendrąjį mokymą, sudarant galimybę nuteistiesiems mokytis bei įgyti specialybę;

5.15. kontroliuoja socialinės reabilitacijos programų savalaikę vykdymo eigą ir terminus, užtikrinant jų efektyvumą;

                 5.16. koordinuoja ir kontroliuoja socialinio tyrimo išvadų parengimą pagal pakartotino nusikalstamumo rizikos vertinimo metodiką OASys ir užtikrina savalaikį jų pristatymą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai;

                 5.17. vertina skyriaus pareigūnų, darbuotojų tarnybinę veiklą, teikia teisės aktuose numatytus siūlymus;

                 5.18. koordinuoja skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir jų dalyvavimą mokymuose, užtikrindamas jų kompetencijas, reikalingas tarnybinėms funkcijoms atlikti;

                 5.19. bendrauja ir bendradarbiauja su visuomeninėmis, religinėmis, mokslo, švietimo, vietos savivaldos bei kitomis institucijomis ir organizacijomis, siekdamas įvairesnių socialinės reabilitacijos formų įgyvendinimo;

                 5.20. rengia skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus. Pasirašytinai supažindina skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus su jų pareigybių aprašymais, skyriaus nuostatais, darbo reglamentu ir kitais jų darbui reikalingais teisės aktais, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

                 5.21. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų šias pareigas einančiam tarnautojui pavestas funkcijas, taip pat Alytaus pataisos namų vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai bei skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Alytaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Resocializacijos skyriaus veiklą.

 

_______________________

 

 

 

Susipažinau

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

 

 

 

 

SUDERINTA

Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

DVS sistemoje 2019-01-30 rezoliucija

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 26 d. 08:33