Vaiva Savickaitė, Inga Stanaitienė, Daiva Krasinskienė, Neringa Kasparavičienė, Tautvydas Šarakojis, Donatas Bambalas, Rita Jasionytė, Dangis Remeškevičius, Artūras Kavaliauskas, Vaiva Diburienė, Vitalija Feiferytė, Joana Pekarskienė, Angelė Tarailaitė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 12 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti įstaigoje laikomų nuteistųjų dinaminę priežiūrą, vykdyti laisvės atėmimo bausmės režimo reikalavimų įgyvendinimą, .

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

                 4.3 savarankiškai analizuoti susidariusią situaciją ir mokėti priimti reikiamus sprendimus;

                 4.4. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                 4.5. būti pareigingam, principingam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

                 4.6. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.8. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.9. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas, siekdamas įgyvendinti įstaigai keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 5.1. kontroliuoja, kad nuteistieji vykdytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus ir laikytųsi jiems nustatytų elgesio taisyklių;

                 5.2. prižiūri, kaip nuteistieji laikosi įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintos dienotvarkės. Pagal dienotvarkėje nustatytą laiką, taip pat kiekvieno nuteistojo individualų užimtumą ir poreikius, kontroliuoja nuteistųjų judėjimą (jų įleidimą / išleidimą į/iš jų gyvenamuosius (-ųjų) aukštus (-ų);

                 5.3. imasi veiksmų užkardyti nuteistųjų režimo reikalavimų pažeidimus ir nusikaltimus;

                 5.4. atlieka visos įstaigos, atskirų jos teritorijų bei nuteistųjų kratas ir apžiūras;

                 5.5 nustatyta tvarka tikrina jam priskirtus linkusius pabėgti, užpulti, žalotis ar nusižudyti nuteistuosius;

                 5.6. apgyvendina naujai atvykusius nuteistuosius būrio teritorijos gyvenamojoje patalpoje, supažindina su įstaigos teritorija, vidaus tvarka;

                 5.7. intensyviai stebi naujai atvykusius nuteistuosius jų adaptacijos laikotarpiu (1 mėnesį) ir padeda jiems adaptuotis įstaigoje;

                 5.8. pagal savo kompetenciją padeda nuteistiesiems spręsti su jų sveikatos priežiūra susijusius klausimus: nedelsdamas informuoja Sveikatos priežiūros skyrių ar budėtojų dalį apie ūmius nuteistųjų sveikatos sutrikimus ar neadekvatų elgesį, atskirais atvejais lydi į Sveikatos priežiūros skyrių, konsultuoja asmens higienos klausimais;

                 5.9. padeda nuteistiesiems realizuoti jų teises, susijusias su pasimatymų ir telefoninių pokalbių nuteistiesiems suteikimu, siuntinių, laiškų ir smulkiųjų paketų gavimu: teikia reikalingą informaciją, padeda parašyti prašymus dėl pirmiau minėtų teisių realizavimo, padeda spręsti kylančias problemas;

                 5.10. pagal galimybes (kompetenciją) padeda spręsti įvairaus pobūdžio nuteistųjų asmenines, socialines problemas (klausimus), siekdamas užtikrinti savalaikį problemos (klausimo) sprendimą, arba nurodo nuteistajam specialistą, kompetentingą išspręsti problemą;

                 5.11. stebi ir vertina jam priskirtos nuteistųjų grupės mikroklimatą. Pastebėjęs pokyčius, pagal kompetenciją priima sprendimus problemoms išspręsti arba kreipiasi pagalbos į kompetentingą specialistą. Apie nuteistųjų keliamas problemas, reiškiamą nepasitenkinimą ir kitus reikšmingus įvykius informuoja skyriaus bei įstaigos vadovybę;

                 5.12. vykdo psichologinių krizių, savižudybių ir savęs žalojimo prevenciją, identifikuodamas autoagresinio elgesio pavojaus ženklus. Nustatęs galimą autoagresinio elgesio riziką, nedelsdamas informuoja Psichologinės tarnybos specialistus arba Krizių įveikos komandos narius;

                 5.13. vykdo tarpasmeninių konfliktų, kylančių tarp nuteistųjų, tarpininko funkciją, užtikrindamas konstruktyvų ir savalaikį problemų sprendimą;

                 5.14. domisi jam priskirtų nuteistųjų užimtumu, skatina juos dalyvauti socialinės reabilitacijos programose ir pozityvaus užimtumo priemonėse. Kontroliuoja nuteistųjų dalyvavimą suaugusiųjų mokymo skyriaus, profesinio rengimo centro vykdomuose mokymuose bei socialinės reabilitacijos ir psichologinės terapijos užsiėmimuose. Kartu su nuteistaisiais dalyvauja įvairiose akcijose, renginiuose, maitinime ir pan.;

                 5.15. kontroliuoja prižiūrimos teritorijos gyvenamųjų patalpų švarą ir tvarką bei organizuoja pagrindinį gyvenamųjų patalpų valymą. Vadovauja nuteistiesiems atliekant įstaigoje nemokamus darbus jam priskirtoje teritorijoje;

                 5.16. teikia nuteistiesiems informaciją, susijusią su jų laikinu išvykimu iš įstaigos ir paleidimu į laisvę;

                 5.17. renka, fiksuoja ir nustatyta tvarka perduoda atsakingiems pareigūnams dinaminės priežiūros procesui reikšmingą ir kitą svarbią informaciją;

                 5.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės, skyriaus viršininko, skyriaus vyriausiųjų specialistų pavedimus, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vyriausiajam specialistui.

 

_________________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:15