Egidijus Bozys

 

PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                                                        2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 12 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga spręsti nustatyto režimo reikalavimus ir nuteistųjų priežiūros klausimus aptarnaujamuose objektuose (uždaroje zonoje).

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

                 4.3 savarankiškai analizuoti susidariusią situaciją ir mokėti priimti reikiamus sprendimus;

                 4.4. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                 4.5. būti pareigingam, principingam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

                 4.6. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.8. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.9. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. Įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5.Šias pareigas einantis pareigūnas, siekdamas įgyvendinti Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 5.1. kontroliuoja jaunesniųjų pareigūnų tarnybą kamerų tipo patalpose, pateikia savo pasiūlymus dėl jų geresnio tarnybos atlikimo;

                 5.2. dalyvauja nuteistųjų, laikomų kamerų tipo patalpose patikrinime, kamerų patikrinime, asmeniškai dalyvauja nuteistuosius talpinant kamerų tipo patalpas;

                 5.3. atlieka nuteistiesiems visuminę kratą ir asmeninių daiktų patikrinimą perkeliant į kamerų tipo patalpas;

                 5.4. kartu su Resocializacijos skyriaus specialstais aiškina nuteistiesiems vidaus tvarkos taisykles;

                 5.5. analizuoja nuteistųjų tarpusavio santykius ir imasi priemonių konfliktinių situacijų likvidavimui, nagrinėja pasiūlymus, pareiškimus, skundus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

                 5.6. reikalauja iš nuteistųjų, esančių kamerų tipo patalpose, laikytis dienotvarkės ir vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų;

                 5.7. reikalauja iš jaunesniųjų pareigūnų tinkamo pareigų atlikimo kamerų tipo patalpose;

                 5.8. atlieka kontrolines technines kamerų apžiūras, apie tai pažymint įstaigos nuteistųjų kamerų kratų ir kamerų techninių apžiūrų apskaitos žurnale;

                 5.9. perkelia nuteistuosius iš vienos kameros į kitą, suderinus su pataisos namų direk-toriaus pavaduotoju, atsakingu už apsaugą ir priežiūrą;

                 5.10. dalyvauja masiniuose renginiuose, vykstančiuose įstaigoje, organizuoja ir pats dalyvauja gamybinės, gyvenamosios ir uždaros zonų kratose bei apžiūrose, daro nuteistiesiems kratas;

                 5.11. konvojuoja (lydi) nuteistuosius neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos namų ribų metu;

                 5.12. teikia nuteistiesiems pirminę informaciją apie įstaigos vidaus tvarką;

                 5.13. vykdo nuteistųjų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymą;

                 5.14. įstaigoje susidarius ypatingai situacijai atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

                 5.15. pagal poreikį atlieka tarnybinius tyrimus;

                 5.16. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, įstaigos direktoriaus ar skyriaus viršininko pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;

                 5.17. atlieka nuteistųjų daiktų svėrimą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

________________________

 

 

Susipažinau

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 24 d. 15:23