Vaida Safonova (gimdymo atostogose), pavaduoja Dalia Kursevičienė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

(atsakingas už pozityvaus užimtumo priemonių organizavimą)

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Resocializacijos skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 12 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga organizuoti nuteistųjų laisvalaikio užimtumą (fizinė kultūra, sportas, dvasinių, religinių poreikių tenkinimas, nuteistųjų klubo, bibliotekos darbas, kūrybinių studijų, būrelių, pomėgių klubų veikla).

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                      4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

                 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

                 4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.5. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis).

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

                 5.1. teikia pasiūlymus skyriaus viršininkui rengiant skyriaus pusmečio planus, užtikrinant tikslingą skyriaus darbą;

                 5.2. organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumą (fizinė kultūra, sportas, dvasinių, religinių poreikių tenkinimas, nuteistųjų klubo, bibliotekos darbas, kūrybinių studijų, būrelių, pomėgių klubų veikla);

                 5.3. kartu su skyriaus viršininku tiria suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumą, ieško naujų užimtumo formų, teikia rekomendacijas skyriaus specialistams dėl jų gerinimo, siekiant efektyvesnio jų vykdymo;

                 5.4. organizuoja ir kontroliuoja nuteistųjų profesinį ir bendrąjį mokymą, sudarant galimybę nuteistiesiems mokytis bei įgyti specialybę;

                 5.5. dalyvauja visuose masiniuose kultūriniuose bei sportiniuose renginiuose, rengiamuose nuteistiesiems, užtikrinant nuteistųjų užimtumą;

                 5.6. rengia visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, jų narių, kitų asmenų lankymosi Alytaus pataisos namuose (toliau – įstaiga) grafikus, suderina juos su skyriaus viršininku ir teikia tvirtinimui įstaigos direktoriui;

                 5.7. organizuoja videofilmų demonstravimą nuteistiesiems;

                 5.8. bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, jų nariais, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, siekdamas įvairesnių suimtųjų ir nuteistųjų užimtumo formų įgyvendinimo;

                 5.9. organizuoja sporto inventoriaus, stalo žaidimų ir kitų laisvalaikio priemonių suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumui didinti įsigijimą, užtikrindamas efektyvų socialinės reabilitacijos tikslų įgyvendinimą;

                 5.10.  teikia pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl socialinės reabilitacijos darbo organizavimo, užtikrinant taikomų priemonių efektyvumo gerinimą;

                 5.11. priima suimtuosius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais, užtikrinant efektyvų kylančių klausimų ar problemų sprendimą;

                 5.12. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų šias pareigas einančiam tarnautojui pavestas funkcijas, taip pat įstaigos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai bei skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

                 5.13. esant būtinumui (atostogos, liga, komandiruotė ar kt.) pavaduoja kitą specialistą skyriaus viršininko arba skyriaus vyriausiojo specialisto nurodymu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vyriausiajam specialistui.

 

_____________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 26 d. 08:37