Alvydas Papečkys

 

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. Įsakymu Nr. 1-

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) bendrosios praktikos slaugytojas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – B.

                 3. Pareigybės paskirtis – bendrosios praktikos slaugytojo, turinčio ir psichikos sveikatos slaugytojo kvalifikaciją, pareigybė reikalinga koordinuoti ir pagal savo kompetenciją atlikti gydytojo paskirtas procedūras įstaigoje bausmę atliekantiems nuteistiesiems.

                 4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus vyriausiajam slaugos administratoriui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimas, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimas, įgytą iki 1995 metų, bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimą irteisės aktų nustatyta tvarka įgytą psichikos sveikatos slaugos specializaciją ir nustatyta tvarka išduotą ir galiojantį leidimą dirbti šį darbą;

                 5.2. žinoti Lietuvos Respublikos sveikatinimo įstatymus ir kitus su darbine veikla susijusius teisės aktus.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. tiksliai ir laiku atlieka ambulatorinius ir skyriaus medicininio stebėjimo izoliatoriaus ligoniams gydytojo paskyrimus;

                 6.2. išrašo receptus iš ambulatorinių ligonių medicininių kortelių;

                 6.3. paruošia gipso langetes, sterilią medžiagą, asistuoja gydytojui medicininių procedūrų metu, atlieka gydytojo paskirtas medicinines procedūras;

                 6.4. tvarkingai pildo medicininę dokumentaciją;

                 6.5. suteikia pirmąją medicinos pagalbą. Nesant gydytojo, organizuoja neatidėliotinos medicininės pagalbos suteikimą – kviečia Greitosios medicinos pagalbos tarnybą, kreipiasi į artimiausias viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas, kur tokia pagalba gali būti suteikta. Teikia slaugos paslaugas ir būtinąją medicinos pagalbą savo kompetencijos ribose pagal medicinos normą MN 28:2011 ,,Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ ir medicinos normąMN 22:2014 „Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė";

                 6.6. nesant gydytojo sprendžia saugų ligonio transportavimą į kitas gydymo įstaigas;

                 6.7. aktyviai dalyvauja sveikos gyvensenos propagavime tarp asmenų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose (toliau – įstaiga);

                 6.8. palaiko švarą ir tvarką savo darbo vietoje;

                 6.9. nuolat gilina specialybės žinias ir jas taiko praktikoje;

                 6.10. tiksliai ir laiku pildo Traumų apskaitos žurnalą;

                 6.11. lydi skubos tvarka ligonius, etapuojamus į Laisvės atėmimo vietų ligoninę;

                 6.12. reikalauja, kad skyriaus medicininio stebėjimo izoliatoriuje besigydantys ligoniai laikytųsi skyriaus vidaus tvarkos taisyklių;

                 6.13. kontroliuoja pagalbinio medicinos personalo darbą, nurodo jų darbo trūkumus ir reikalauja juos pašalinti;

                 6.14. nesant skyriaus gydytojo, sergančius asmenis (nuteistuosius) atleidžia nuo darbo ir skiria dviejų dienų lovos režimą;

                 6.15. pagal medicinines indikacijas paguldo ligonį į Sveikatos priežiūros skyriaus medicininio stebėjimo izoliatorių, kol atvyks gydytojas;

                 6.16. gydytojo siuntimu atlieka elektrokardiogramas;

                 6.17. pildo Funkcinės diagnostikos (elektrokardiografijos) registrą;

                 6.18. paruošia tirpalus, skirtus valyti ir dezinfekuoti;

                 6.19. išdalina pacientams kietus ir (ar) skystus vaistus, stebi jų poveikį, šalutines organizmo reakcijas;

                 6.20. atlieka gydytojo paskirtas injekcijas į raumenis, veną, poodį;

                 6.21. surenka pacientų kraujus tyrimams;

                 6.22.  vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus administracijos pavestas užduotis. susijusias su skyriaus veikla profesinės kompetencijos ribose.

                 6.23.  laikosi įstaigos darbo tvarkos taisyklių ir skyriaus vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

                 6.24. laikosi profesinės etikos reikalavimų;

                 6.25. darbe vykdo asmens higienos reikalavimus;

                 6.26. tobulina profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

                 6.27. periodiškai, nustatyta tvarka pasitikrina sveikatą.

 

_____________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 4 d. 15:52