Živilė Siauraitienė

 

                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                            Alytaus pataisos namų direktoriaus  

                                                                                            2019 m. sausio            d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SLAUGOS ADMINISTRATORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.Sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis slaugos administratorius yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – A (A2).

                 3.  Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo slaugos administratoriaus pareigybė reikalinga administruoti ir koordinuoti skyriaus slaugos veiklą.

                 4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginis išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir nustatyta tvarka išduotą bei galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;

                 5.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus darbinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

                 5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 5.4. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. vadovauja skyriaus slaugos veiklai: rūpinasi personalo kvalifikacija, gerina slaugos kokybę, užtikrina, kad pacientams teikiama pagalba atitiktų pagrindinius slaugytojo profesijai keliamus reikalavimus;

                 6.2. parengia skyriaus darbuotojų darbo bei atostogų grafikus;

                 6.3. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

                 6.4. tvarko medikamentų ir medicininių priemonių sunaudojimo apskaitą, kontroliuoja jų išdavimą, savalaikiai informuoja skyriaus vedėją apie jų stygių ir teikia siūlymus planuojant jų įsigijimą;

                 6.5. nuolat iš skyriaus vaistinės papildo vaistų sandėlį reikiamu kiekiu medikamentais ir medicininėmis priemonėmis;

                 6.6. paima iš Veiklos organizavimo skyriaus dokumentus, adresuotus ir pavestus vykdyti skyriaus darbuotojams;

                 6.7. sistemina, saugo gaunamus ir siunčiamus skyriaus dokumentus bei tvarko skyriaus dokumentų bylas;

                 6.8. parengia vidaus medicininio audito veiklos aprašą;

                 6.9. atlieka planinius vidaus medicininius auditus pagal Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) metinį veiklos planą savarankiškai pasirenkant vidaus medicininio audito procedūras, būdus;

                 6.10. parengia atliktų vidaus medicininių auditų ataskaitas ir kartu su išvadomis ir siūlymais teikia įstaigos direktoriui ir skyriaus vedėjui;

                 6.11. pagal savo kompetenciją atsako į nuteistųjų skunduose pateiktus klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu;

                 6.12. teisės aktų nustatyta tvarka pildo medicininę dokumentaciją, suveda medicininę informaciją į elektroninę duomenų bazę;

                 6.13. užtikrina darbo funkcijų vykdymo metu gaunamos informacijos konfidencialumą;

                 6.14.užtikrina skyriaus aprūpinimą medicininės apskaitos ir atskaitomybės dokumentacijos formomis, žurnalais, kanceliarinėmis prekėmis;

                 6.15.  informuoja pavaldų personalą apie galiojančias kokybės vadybos sistemos procedūras ir jų pakeitimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus, įstaigos direktoriaus įsakymus, administracijos nutarimus;

                 6.16. atsako už tarnyboje esančių slaugos metodinių nurodymų, instrukcijų ir kitų skyriaus darbui reikalingų dokumentų papildymą ir pakeitimą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;

                 6.17. saugo ir tvarko patikėto inventoriaus apskaitą, organizuoja medicininės įrangos remontą ir planines patikras;

                 6.18. kontroliuoja medicininių atliekų tvarkymą, užtikrina jų apskaitą ir utilizavimą;

                 6.19. atsako už hospitalinės infekcijos prevencines priemones tarnyboje, jų planavimą, įgyvendinimą ir vykdymo kontrolę;

                 6.20. tvarko Mikrotraumų apskaitos žurnalą;

                 6.21. kiekvieną darbo dieną peržiūri Neatitikčių žurnalo įrašus, kartu su skyriaus vedėju sprendžia neatitikčių korekcijos būdus;

                 6.22.organizuoja ir dalyvauja profilaktinių tyrimų ir sveikatinimo programų įgyvendinime;

                 6.23. teikia būtinąją medicininę pagalbą pagal savo kompetenciją;

                 6.24. nesant bendrosios praktikos slaugytojo, laikinai vykdo jo funkcijas;

                 6.25.palaiko švarą ir tvarką savo darbo vietoje;

                 6.26. nustatyta tvarka pasitikrina savo sveikatą;

                 6.27.  vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, įstaigos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus;

                 6.28. teikia skyriaus vedėjui siūlymus rengiant metines skyriaus veiklos ataskaitas bei gerinant darbo organizavimą.

 

________________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 26 d. 09:31