Natalija Petralienė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio          d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vidaus ligų gydytojas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – A1.

                 3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vidaus ligų gydytojo pareigybė reikalinga diagnozuoti susirgimus bei gydyti ligonius.

                 4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 5.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities, medicinos krypties išsilavinimą ir suteiktą medicinos magistro kvalifikacinį laipsnį, gydytojo kvalifikaciją;

                 5.2. turėti galiojančią vidaus ligų gydytojo licenciją;

                 5.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir Lietuvos medicinos normą MN 76:2015 „Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ bei kitus sveikatinimo ir su darbine veikla susijusius teisės aktus.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. vadovauja bendrosios praktikos slaugos specialistų ir pagalbinio personalo darbui;

                 6.2. teikia sveikatos priežiūros paslaugas pagal nustatytas normas;

                 6.3. pildo ir tvarko medicininę dokumentaciją, susirgimų apskaitą ir analizę;

                 6.4. pateikia pagrįstas išvadas skyriaus vedėjui apie asmenis, simuliuojančius susirgimus arba autoagresijos faktus, reguliariai atsiskaito apie atliktą darbą;

                 6.5. sergančius asmenis, kuriems reikalinga neatidėliotina specializuota medicininė pagalba, skubos tvarka nukreipia į VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninę arba Laisvės atėmimo vietų ligoninę, sprendžia dėl saugaus ligonio transportavimo būdo;

                 6.6. kelia savo profesinę kvalifikaciją individualiai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;

                 6.7. savo darbe vadovaujasi Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta ir rekomenduota metodika bei įstaigos darbo reglamentu;

                 6.8. esant indikacijoms pacientus planine tvarka nukreipia tyrimui ar gydymui į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, nedarbingumo nustatymui – į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.

Kontroliuoja ar jie įdarbinti pagal gydytojų komisijos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos rekomendacijas;

                 6.9. aktyviai dalyvauja sveikos gyvensenos propagavime asmenims, laikomiems Alytaus pataisos namuose (toliau – įstaiga);

                 6.10. pateikia argumentuotus ir konkrečius pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl geresnės ir efektyvesnės medicinos pagalbos suteikimo nuteistiesiems;

                 6.11. kontroliuoja slaugos specialistų darbą, jo kokybę ir savalaikiškumą;

                 6.12. pagal medicinines indikacijas skiria asmenims, esantiems įstaigoje, gydymą, esant indikacijoms, nukreipia į Laisvės atėmimo vietų ligoninę ligonius specializuotai medicininei pagalbai, stacionariniam gydymui ar ištyrimui arba į skyriaus medicininio stebėjimo izoliatorių;

                 6.13. siūlo skyriaus vedėjui paskatinti ar nubausti slaugos specialistus ir pagalbinį medicinos personalą;

                 6.14. teikia rekomendacijas ir išvadas asmenims, laikomiems įstaigoje, įdarbinant arba skiriant disciplinarines nuobaudas;

                 6.15. pareigūnų siuntimu ir neprieštaraujant nuteistajam atlieka nuteistojo natūralių kūno angų tyrimą dėl svetimkūnių ir draudžiamų daiktų;

                 6.16. nesant skyriaus vedėjo (skyriaus vedėjo nurodymu) laikinai vykdo jo funkcijas;

                 6.17. periodiškai, nustatyta tvarkapasitikrina savo sveikatą;

                 6.18. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, įstaigos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

_____________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 24 d. 10:31