Vilma Krukonienė (vaiko priežiūros atostogos)

 

                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                              Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                              2019 m. sausio       d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

SPECIALISTO (VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.  Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) specialistas (viešiesiems pirkimams) (toliau – specialistas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 4.  Pareigybės lygis – A2.

                 3.  Pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, verčių skaičiavimas ir dalyvavimas komisijų veikloje.

                 4.  Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

                 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą;

                 6.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

                 6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 7.1. rengia viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą;

                 7.2. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka skelbia Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų pirkimų taisykles;

                 7.3. skaičiuoja prekių ir paslaugų pirkimų numatomas vertes;

                 7.4. parenka prekių, paslaugų ir darbų pirkimų būdus;

                 7.5. rengia Alytaus pataisos namų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų metinį planą bei jo papildymus ir teisės aktų nustatyta tvarka jį (juos) skelbia;

                 7.6. rengia prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų dokumentus;

                 7.7. ruošia visus teisės aktais nustatytus skelbimus apie prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus ir perduoda atitinkamoms institucijoms paskelbti;

                 7.8. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose ir rengia bei įformina komisijos posėdžių protokolus;

                 7.9. rengia teisės aktais nustatytą atitinkamą informaciją apie pirkimų procedūras ir ją teikia prie pirkimų prisijungusiems tiekėjams;

                 7.10. pildo teisės aktuose nustatytas viešųjų pirkimų ataskaitas ir jas teikia atitinkamoms institucijoms;

                 7.11. rengia per metus faktiškai vykdytų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų sąrašą ir skelbia įstaigos internetiniame tinklalapyje;

                 7.12. rengia prekių, paslaugų ir darbų pirkimo-pardavimo sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą.

                 7.13. vykdo prekių, paslaugų ir darbų faktinių pirkimų apskaitą pagal kiekvieną pirkimo-pardavimo sutartį ir Bendruosius viešųjų pirkimų žodyno kodus;

                 7.14. tikrina ar pirkimų organizatorių parengti pirkimo dokumentai atitinka Supaprastintų pirkimų taisyklėse nustatytus reikalavimus;

                 7.15. teisės aktais nustatyta tvarka saugo pirkimų dokumentus ir perduoda juos saugoti į įstaigos archyvą;

                 7.16. kontroliuoja, kad visi Viešųjų pirkimų komisijos nariai ir pirkimų organizatoriai bei kiti su viešaisiais pirkimais susiję darbuotojai pasirašytų nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas;

                 7.17. teikia įstaigos vadovybei visą informaciją viešųjų pirkimų klausimais;

                 7.18. tiekia teisę gauti informaciją turintiems fiziniams ar juridiniams asmenims informaciją apie įstaigos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;

                 7.19.  vykdo vadovybės, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininko ar pirmininko pavaduotojo bei skyriaus vedėjo teisėtus nurodymus.

 

____________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 4 d. 15:39