Henrikas Kirkliauskas

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1.  Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) inspektorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2.  Pareigybės lygis – B.

                 3.  Pareigybės paskirtis – kontroliuoti Alytaus pataisos namų pastatų būklę, organizuoti pastatų remonto darbus, vykdyti pastatų remonto darbų kokybės kontrolę ir aprūpinimą medžiagomis bei įrankiais, reikalingais pastatų remontui, jų eksploatacijai ir priežiūrai. Organizuoti pastatų registravimo ir inventorizavimo darbus.

                 4.  Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus inžinieriui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą;

                 5.3. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

                 5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

                 6.1. kartu su kitais atsakingais už pastatų eksploataciją darbuotojais kontroliuoja pastatų būklę, vykdo jų techninę priežiūrą, tvarko pastatų ir statinių techninę dokumentaciją;

                 6.2. organizuoja pastatų ir statinių einamojo ir kapitalinio remonto bei statybos darbus;

                 6.3. kontroliuoja vykdomų statybos ir remonto darbų kokybę.;

                 6.4. teikia pasiūlymus sudarant skyriaus ketvirčio planą dėl pastatų ir statinių kapitalinio ir einamojo remonto;

                 6.5. laiku ir pagal reikalavimus sudaro darbų defektinius, medžiagų nurašymo, darbų atlikimo aktus, užtikrinant medžiagų apskaitą;

                 6.6. rengia saugos ir sveikatos instrukcijas darbo vietoje, moko, tikrina darbuotojų žinias saugos ir sveikatos klausimais. Instruktuoja darbuotojus darbo vietoje, duoda darbo užduotį, kontroliuoja užduoties vykdymą. Taip pat kontroliuoja įrenginių techninę būklę, leidžia dirbti tik su techniškai tvarkingais įrenginiais, aprūpina asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei kontroliuoja jų naudojimą, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus;

                 6.7. pavojingus darbus ar reglamentuotus specialiomis taisyklėmis, leidžia atlikti darbuotojams, kurie turi specialų pasiruošimą ir papildomai instruktuoja, užtikrinant saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą;

                 6.8. vykdant padidinto pavojingumo darbus, reikalauja, kad darbuotojams būtų išduotos paskyros – leidimai, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą;

                 6.9. įvykus nelaimingam atsitikimui, organizuoja pirmos medicininės pagalbos suteikimą nukentėjusiajam, apie įvykį tuoj pat praneša direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Turto valdymo skyrių, skyriaus vyresniajam specialistui, atsakingam už darbų saugą ir direktoriaus budinčiajam padėjėjui;

                 6.10. kontroliuoja, kad visi įstaigos darbuotojai bei nuteistieji tvarkingai eksploatuotų statinius, pastatus;

                 6.11.  reikalauja iš jam pavaldžių darbuotojų (nuteistųjų, dirbančių ūkio brigadoje) kokybiško darbų atlikimo;

                 6.12. sustabdo statinių, patalpų bei įrankių ir mechanizmų eksploataciją, jeigu tai gali traumuoti žmones arba įvykti avarijos, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų laikymąsi;

                 6.13. organizuoja viešuosius pirkimus ir tvarko viešųjų pirkimų dokumentaciją;

                 6.14.  tikrina darbų sąmatų pagrįstumą ir atliktų darbų įforminimą teisingumą, pagal numatytas procedūras;

                 6.15.teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl statybos darbų gerinimo;

                 6.16. dirba su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Viešųjų pirkimų valdymo informacine sistema;

                 6.17.  vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus: rengia viešųjų pirkimų taisykles, pirkimo dokumentus, viešina pirkimus elektroninėje erdvėje bei rengia ataskaitas apie viešuosius pirkimus;

                 6.18. nagrinėja darbuotojų ir nuteistųjų skundus.

 

____________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 29 d. 08:32