Genadijus Kalasauskas

 

                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                              Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                              2019 m. sausio    d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

ŪKVEDŽIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Turto valdymo skyriaus (toliau- skyrius) ūkvedys yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – C.

                 3. Pareigybės paskirtis – vykdyti tarnybinių komunalinių-buitinių objektų, statinių, pastatų remonto darbų priežiūrą.

                 4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus inspektoriui

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

                 5.2. turėti B ir C kategorijų vairuotojo ir traktorininko pažymėjimus, leidžiančius vairuoti atitinkamą transporto priemonę;

                 5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. organizuoja ir prižiūri pastatų bei statinių vykdomus remonto darbus, užtikrinant saugų ir kokybišką darbų atlikimą;

                 6.2. organizuoja remonto brigados sklandą darbą, griežtai laikantis technologinių bei darbų saugos reikalavimų;

                 6.3. aprūpina statybos-remonto objektą statybinėmis medžiagomis ir įrankiais pristatant juos į remontuojamą objektą;

                 6.4. aprūpina ir kontroliuoja, kad darbo metu darbininkai naudotųsi specialiaisiais darbo drabužiais, avalyne bei asmeninėmis ir kolektyvinėmis saugos priemonėmis, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą;

                 6.5. reikalauja ir užtikrina objektuose saugų darbą, švarą, tvarką, saugias darbo sąlygas (takų, kelių, pastolių, įrankių, statybinių ruošinių, apsauginių įtaisų, pamatų, duobių ir tranšėjų išramstymo, pavojingų zonų aptvarų būklę);

                 6.6. sustabdo statinių, patalpų remonto darbus, įrankių bei mechanizmų eksploataciją, jeigu tai gali traumuoti žmones arba įvykti avarija užtikrinant Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų laikymąsi ;

                 6.7. esant poreikiui vairuoja transporto (automobilio, traktoriaus) priemonę;

                 6.8. paruošia transporto priemonę užduoties vykdymui užtikrinant transporto priemonės techninę būklę;

                 6.9. vyksta ir veža krovinį tik kelionės lape numatytu maršrutu užtikrinant tikslinį transporto panaudojimą;

                 6.10. atlieka transporto priemonės techninį aptarnavimą bei remonto darbus laikantis saugos ir sveikatos bei Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių;

                 6.11. tvarkingai ir laiku (darbo dienos metu) pildo kelionės lapą, surenka parašus iš asmenų, atsakingų už transporto priemonės naudojimą;

                 6.12. sugedus transporto priemonei, apie gedimą informuoja skyriaus vedėją;

                 6.13. nevykdo nurodymų, prieštaraujančių šiam pareigybės aprašymui, Kelių eismo taisyklėms, Saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimams;

                 6.14. teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl darbo gerinimo;

                 6.15. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus inspektoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

_____________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 10:19