Linas Nevecka, Arnas Vansevičius

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio        d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

JAUNESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) jaunesnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 13 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 4. Skyriaus jaunesniojo specialisto (kinologo) pareigybė reikalinga vykdyti nuteistųjų priežiūrą bei pataisos namų apsaugą su šunimi.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

                 4.3. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.5. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.6. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį;

                 4.7. žinoti šunų dresavimo ir jų priežiūros taisykles.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

                 5.Šias pareigas einantis pareigūnas, siekdamas įgyvendinti Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 5.1. augina, prižiūri ir dresuoja jam priskirtą tarnybinį šunį, rūpinasi jo laikymu, priežiūra, sveikata bei dalyvauja mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose;

                 5.2. prieš pradedant tarnybą, patikrina ekipiruotės būklę (radijo stotį, šuns antkaklį, pavadėlį, antsnukį);

                 5.3. vykdo nuteistųjų priežiūrą konvojavimo metu;

                 5.4. panaudodamas tarnybinį šunį, apžiūri įvažiuojantį (išvažiuojantį) per transporto

kontrolės ir praleidimo punktą transportą, krovinį, po kėbulu esančias degalų talpas, šasi ir apie apžiūros rezultatus informuoja transporto kontrolės ir praleidimo punkto pareigūną. Po to atlieka transporto priemonės kabinos ir variklio apžiūrą;

                 5.5. dalyvauja apžiūrint pataisos namų teritoriją;

                 5.6. atlieka patikras gyvenamose, ūkinėse, gamybos patalpose, kur laikomi nuteistieji, dalyvauja apžiūrose, kratose, siekiant aptikti narkotines bei psichotropines medžiagas;

                 5.7. žino paskirtų užduočių vykdymo ypatumus, saugomo objekto vietas per kurias yra didžiausia tikimybė pabėgti nuteistiesiems;

                 5.8. sulaiko bandančius pabėgti, padariusius arba besikėsinančius padaryti nusikaltimus, šiurkščiai pažeidžiančius nustatytą tvarką nuteistuosius;

                 5.9. sulaiko pašalinius asmenis, bandančius patekti į pataisos namų teritoriją;

                 5.10. masinių riaušių ar kitų tyčinių veiksmų, pažeidžiančių įstaigos vidaus tvarką, metu, vykdo paskirtų objektų bei jų teritorijos priežiūrą;

                 5.11. kiekvieną dieną prižiūri ir dresuoja tarnybinį šunį;

                 5.12. įstaigoje susidarius ypatingai situacijai atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

                 5.13. laikosi įstaigos apsaugos ir priežiūros postų planuose ir kituose teisės aktuose pareigūnams nustatytų draudimų;

                 5.14. vykdo kitas įstaigos apsaugos ir priežiūros postų planuose numatytas funkcijas bei su Saugumo valdymo skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

_____________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:10