Linda Pinevičiūtė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                                                        2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 12 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti skyriaus dokumentus, rengti dokumentų projektus, vykdyti kitas skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

                 4.3 savarankiškai analizuoti susidariusią situaciją ir mokėti priimti reikiamus sprendimus;

                 4.4. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                 4.5. būti pareigingam, principingam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

                 4.6. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.8. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.9. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. Įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį.

                 4.10. išmanyti galiojančias Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitas teisės aktų rengimo rekomendacijas bei sugebėti juos taikyti savo darbe.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5.Šias pareigas einantis pareigūnas, siekdamas įgyvendinti Alytaus pataisos namų keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 5.1. spausdina skyriaus dokumentų projektus, užtikrinant kokybišką ir savalaikį dokumentų parengimą;

                 5. 2. spausdina dokumentus, užtikrinant dokumentų rengimą vadovaujantis galiojančiomis Dokumentų rengimo taisyklėmis;

                 5.3. informuoja skyriaus viršininką apie dokumentų rengimo taisyklių pažeidimus, siekiant tinkamai parengti dokumentus;

                 5.4. pildo skyriaus pareigūnų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrinant tikslų darbo laiko skaičiavimą ir savalaikį žiniaraščių pateikimą Veiklos organizavimo skyriui;

                 5.5. kartą per mėnesį sutikrina nuteistųjų judėjimo korteles, siekiant užtikrinti nuteistųjų paskirstymo į būrius atitikimą su programoje ,,Įskaita“ pateiktais duomenimis;

                 5.6. pavedus skyriaus viršininkui rengia ir pateikia skyriaus viršininkui pareigūnų, jaunesniųjų pareigūnų darbo grafikų projektus;

                 5.7. pavedus skyriaus viršininkui rengia ir pateikia skyriaus viršininkui apsaugos ir priežiūros postų žiniaraščių ir įsakymų vykdyti apsaugą projektus;

                 5.8. atsako už skyriuje esančių registrų kontrolę;

                 5.9. vykdo kitas pataisos namų su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;

                 5.10. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

                 5.11. nagrinėja pasiūlymus, pareiškimus, skundus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

                 5.12.  atlieka įeinančių ir išeinančių iš pataisos namų asmenų apžiūrą ir daiktų patikrinimą;

                 5.13. pagal poreikį atlieka tarnybinius tyrimus;

                 5.14. atlieka nuteistųjų daiktų svėrimą;

                 5.15. vykdo nuteistųjų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymą;

                 5.16. konvojuoja (lydi) nuteistuosius neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos įstaigos teritorijos ribų metu;

                 5.17. vykdo ir kitas skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

________________________

 

 

Susipažinau 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:33