Gerda Kofeldaitė, Sidona Zinevičiūtė, Aurelija Andruškevičiūtė, Dalia Kursevičienė, Valdas Grigaravičius, Rolandas Liaukevičius, Andrius Pavilonis, Eimutis Nenartavičius, Arūnas Bilinskas, Judita Vaznienė

 

PATVIRTINTA

                                                                                        Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                        2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

(vadovauti suimtųjų/nuteistųjų būriui)

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Resocializacijos skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 12 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga spręsti suimtųjų ir nuteistųjų socialinius klausimus, mažinti nuteistųjų nusikalstamo elgesio riziką, motyvuoti suimtuosius ir nuteistuosius ugdyti gebėjimus socialiai reabilituotis bei kryptingai ruošti asmenis, atliekančius laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, pilnaverčiam bei doram gyvenimui po bausmės atlikimo.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                      4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

                 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

                 4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.5. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis).

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

                 5.1. rengia bei pateikia skyriaus viršininkui socialinio darbo būryje ataskaitas bei statistinius duomenis pagal nustatytas formas, užtikrinant skyriaus darbo įvertinimą bei kontrolę;

                 5.2. atsižvelgiant į nuteistojo nusikalstamo elgesio rizikos mastą, kriminogeninius veiksnius, numatytas kriminogeninių veiksnių šalinimo priemones, pataisos įstaigos režimą, sudaro individualų nuteistojo socialinės reabilitacijos planą;

                 5.3. priima suimtuosius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais, užtikrinant efektyvų kylančių klausimų ar problemų sprendimą;

                 5.4. kontroliuoja kaip yra laikomasi tvarkos suimtųjų ir nuteistųjų gyvenamosiose, pagalbinėse patalpose ir būriui priskirtoje teritorijoje;

                 5.5. organizuoja būrio suimtųjų ir nuteistųjų susirinkimus, į kuriuos kviečia įstaigos vadovybę bei administracinių padalinių vadovus, užtikrinant efektyvų kylančių klausimų ir problemų sprendimą;

                 5.6. nuteistųjų socialinės reabilitacijos metu įgyvendina Kalėjimų departamento direktoriaus akredituotas elgesio pataisos programas, taikomas nuteistųjų socialinių įgūdžių lavinimo ir pozityvaus užimtumo priemones;

                 5.7. vykdo aiškinamąjį darbą, užtikrinant, kad nuteistieji savanoriškai stengtųsi atlyginti materialinę žalą, padarytą nusikaltimo metu;

                 5.8. rengia nuteistųjų Pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimą panaudojant OAS´ys metodiką;

                 5.9. rengia socialinio tyrimo išvadas nuteistųjų, kurie atitinka kriterijus kandidatų, kuriems gali būti taikomas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos, kurias teikia Lygtinio nuteistųjų paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai Alytaus pataisos namuose;

                 5.10. nustatyta tvarka tarpininkauja dėl nuteistųjų paskatinimo ar nubaudimo bei kompetencijos ribose skatina būrio nuteistuosius;

                 5.11. skatina nuteistuosius teikti savo kandidatūras atrankai, kuriems gali būti suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos už pataisos įstaigos teritorijos ribų arba perkelti į Pusiaukelės namus, ir pateikia svarstyti komisijoms reikalingą dokumentinę medžiagą;

                 5.12. priima ir nustatyta tvarka registruoja suimtųjų ir nuteistųjų rašytinius pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus registre užtikrinant jų savalaikį ir tinkamą registravimą;

                 5.13. kontroliuoja priskirto būrio suimtųjų ir nuteistųjų lankomumą ir pažangumą profesinėje ir vidurinėje mokykloje, siekiant skatinti nuteistuosius tinkamai mokytis ar įgyti specialybę;

                 5.14. kiekvieną darbo dieną priima iš suimtųjų ir nuteistųjų siunčiamus laiškus vadovaudamasis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka

                 5.15. paima laiškus, adresuotus priskirto būrio suimtiesiems ar nuteistiesiems, iš kontrolės praleidimo posto Nr. 3 (KPP-3) įrengtų skyrelių ir vadovaudamasis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka įteikia juos nuteistiesiems.

                 5.16. stebi ir vertina nuteistųjų mikroklimatą. Pastebėjęs pokyčius, pagal kompetenciją priima sprendimus problemoms išspręsti arba kreipiasi pagalbos į kompetentingą specialistą. Apie suimtųjų ar nuteistųjų keliamas problemas, reiškiamą nepasitenkinimą ir kitus reikšmingus įvykius informuoja skyriaus viršininką bei įstaigos vadovybę;

                 5.17. organizuoja ir vykdo suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą;

                 5.18. dalyvauja suimtiesiems ir nuteistiesiems organizuojamuose masiniuose renginiuose;

                 5.19. nagrinėja gaunamus piliečių ir suimtųjų, nuteistųjų laikomų pataisos namuose pareiškimus, pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus bei rengia atsakymus į juos, užtikrindamas piliečių, ir nuteistųjų teisę į įstatymais pagrįstą, ir objektyvų pareiškimų, prašymų, ir skundų nagrinėjimą;

                 5.20. dirbant uždarojoje zonoje:

                 5.20.1. reikalauja tvarkos iš nuteistųjų kamerų tipo patalpose (toliau – KTP);

                 5.20.2. priima ir nustatyta tvarka registruoja nuteistųjų rašytinius pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus registre, užtikrinant jų savalaikį ir tinkamą registravimą;

                 5.20.3. priima ir nustatyta tvarka įteikia suimtiesiems ir nuteistiesiems adresuotus gautus laiškus;

                 5.20.4. aprūpina nuteistuosius, atliekančius bausmę KTP, maisto produktais, būtiniausiais reikmenimis ir kitais daiktais;

                 5.20.5. nustatyta tvarka rengia dokumentinę medžiagą dėl nuteistųjų nubaudimo;

                 5.21. dirbant su nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos, būriu:

                 5.21.1. vykdo nuteistųjų kandidatūrų atranką suteikti teisę išvykti be sargybos arba be palydos už paaisos įstaigos teritorijos ribų, ir pateikia svarstyti komisijai reikalingą dokumentinę medžiagą, užtikrinant nuteistiesiems teisės išvykti be sargybos arba be palydos suteikimą;

                 5.22. vadovaudamasis vieninga informacine sistema nuteistųjų duomenų suvedimui, patalpų ir lovų užimtumo apskaitai ir kontrolei vykdyti, spausdina nuteistųjų lovų ir asmeninių daiktų spintelių numeraciją ir užtikrina jų pritvirtinimą prie nuteistųjų lovų ir asmeninių daiktų spintelių;

                 5.23. įstaigoje nustatyta tvarka registruoja nuteistuosius, norinčius patekti pas medicinos darbuotojus;

                 5.24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyriaus viršininko, vyriausiojo specialisto pavedimus;

                 5.25. esant būtinumui (atostogos, liga, komandiruotė ar kt.) pavaduoja kitą specialistą skyriaus viršininko arba skriaus vyriausiojo specialisto nurodymu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

_____________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 24 d. 08:56