Gerda Kofeldaitė, Sidona Zinevičiūtė, Aurelija Andruškevičiūtė, Dalia Kursevičienė, Valdas Grigaravičius, Rolandas Liaukevičius, Andrius Pavilonis, Arūnas Bilinskas, Judita Vaznienė

 

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                        Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                        2019 m. gruodžio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

(vadovauti nuteistųjų būriui)

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Resocializacijos skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 12 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga spręsti nuteistųjų socialinius klausimus, kontroliuoti individualaus nuteistojo socialinės reabilitacijos plano vykdymą, įgyvendinti Kalėjimų departamento direktoriaus akredituotas elgesio pataisos programas, motyvuoti nuteistuosius ugdyti gebėjimus socialiai reabilituotis bei kryptingai ruošti asmenis, atliekančius laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, pilnaverčiam bei doram gyvenimui po bausmės atlikimo.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                      4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

                 4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.4. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų II lygį;

                 4.5. atitikti sveikatos būklės asmenims, pretenduojantiems į statutines pareigas, sąvade nustatytus reikalavimus pagal II skiltį.

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

                 5.1. rengia bei pateikia skyriaus vyriausiajam specialistui (atsakingam už resocializaciją) socialinio darbo būryje ataskaitas bei statistinius duomenis pagal nustatytas formas, užtikrinant skyriaus darbo įvertinimą bei kontrolę;

                 5.2. pagal skyriaus vyresniojo specialisto sudarytą individualų nuteistojo socialinės reabilitacijos planą įgyvendina Kalėjimų departamento direktoriaus akredituotas elgesio pataisos programas, vykdo pataisos programų dalyvių apskaitą, vykdo individualaus nuteistojo socialinės reabilitacijos plano kontrolę;

                 5.3. priima nuteistuosius asmeniniais klausimais, užtikrinant efektyvų kylančių klausimų ar problemų sprendimą;

                 5.4. kontroliuoja kaip yra laikomasi tvarkos nuteistųjų gyvenamosiose, pagalbinėse patalpose ir būriui priskirtoje teritorijoje;

                 5.5. organizuoja būrio nuteistųjų susirinkimus, į kuriuos kviečia įstaigos vadovybę bei administracinių padalinių vadovus, užtikrinant efektyvų kylančių klausimų ir problemų sprendimą;

                 5.6. vykdo aiškinamąjį darbą, užtikrinant, kad nuteistieji savanoriškai stengtųsi atlyginti materialinę žalą, padarytą nusikaltimo metu;

                 5.7. nustatyta tvarka tarpininkauja dėl nuteistųjų paskatinimo ar nubaudimo bei kompetencijos ribose skatina būrio nuteistuosius;

                 5.8. atrenka nuteistuosius teikti savo kandidatūras atrankai, kuriems gali būti suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos už pataisos įstaigos teritorijos ribų arba perkelti į Pusiaukelės namus, ir pateikia svarstyti komisijoms reikalingą dokumentinę medžiagą;

                 5.9. priima ir nustatyta tvarka registruoja nuteistųjų rašytinius pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus registre užtikrinant jų savalaikį ir tinkamą registravimą;

                 5.10. kontroliuoja priskirto būrio nuteistųjų lankomumą ir pažangumą profesinėje ir vidurinėje mokykloje, siekiant skatinti nuteistuosius tinkamai mokytis ar įgyti specialybę;

                 5.11. paima laiškus, adresuotus priskirto būrio nuteistiesiems, iš kontrolės praleidimo posto Nr. 3 (KPP-3) įrengtų skyrelių ir vadovaudamasis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka įteikia juos nuteistiesiems.

                 5.12. stebi ir vertina nuteistųjų mikroklimatą. Pastebėjęs pokyčius, pagal kompetenciją priima sprendimus problemoms išspręsti arba kreipiasi pagalbos į kompetentingą specialistą. Apie suimtųjų ar nuteistųjų keliamas problemas, reiškiamą nepasitenkinimą ir kitus reikšmingus įvykius informuoja skyriaus viršininką bei įstaigos vadovybę;

                 5.13. organizuoja ir vykdo nuteistųjų užimtumą;

                 5.14. dalyvauja nuteistiesiems organizuojamuose masiniuose renginiuose;

                 5.15. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus piliečių, nuteistųjų laikomų pataisos namuose pareiškimus, pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus bei rengia atsakymų projektus į juos;

                 5.16. gamina savo būrio nuteistiesiems nuteistųjų korteles;

                 5.17. dirbant uždarojoje zonoje:

                 5.17.1. reikalauja tvarkos iš nuteistųjų kamerų tipo patalpose (toliau – KTP);

                 5.17.2. priima ir nustatyta tvarka registruoja nuteistųjų rašytinius pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus registre, užtikrinant jų savalaikį ir tinkamą registravimą;

                 5.17.3. priima ir nustatyta tvarka įteikia nuteistiesiems adresuotus gautus laiškus;

                 5.17.4. aprūpina nuteistuosius, atliekančius bausmę KTP, maisto produktais, būtiniausiais reikmenimis ir kitais daiktais;

                 5.17.5. nustatyta tvarka rengia dokumentinę medžiagą dėl nuteistųjų nubaudimo;

                 5.18. vadovaudamasis vieninga informacine sistema nuteistųjų duomenų suvedimui, patalpų ir lovų užimtumo apskaitai ir kontrolei vykdyti, spausdina nuteistųjų miegamų vietų schemą ir užtikrina jų pritvirtinimą prie miegamojo durų, o nesant galimybės šalia jų - matomoje vietoje;

                 5.19. įstaigoje nustatyta tvarka registruoja nuteistuosius, norinčius patekti pas medicinos darbuotojus;

                 5.20. informuoja nuteistuosius apie Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso pakeitimus, užtikrinant bendrosios nuteistųjų teisės gauti informaciją apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas, savo teises bei pareigas, įgyvendinimą;

                 5.21. esant ypatingam įvykiui, pagal iškvietimą atvyksta į įstaigą;

                 5.22. vykdo kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kuruojančio Resocializacijos skyriaus veiklą, Resocializacijos skyriaus viršininko, vyriausiojo specialisto (atsakingo už nuteistųjų resocializaciją) pavedimus, susijusius su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu.

                 5.23. esant būtinumui (atostogos, liga, komandiruotė) pavaduoja kitą skyriaus specialistą skyriaus vyriausiojo specialisto (atsakingo už nuteistųjų resocializaciją) arba skyriaus viršininko nurodymu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vyriausiajam specialistui (atsakingam už nuteistųjų resocializaciją).

 

_____________________

 

 

Susipažinau

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 13 d. 11:41