Dzigmantas Simonaitis

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

SANTECHNIKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.  Turto valdymo skyriaus (toliau-skyrius) elektrikas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – C.

                 3.  Pareigybės paskirtis – aptarnauti šilumos tinklų, vandentiekio ir santechninių įrenginius, bei užtikrinti sklandų jų darbą.

                 4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus inspektoriui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAIŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti specialų techninį išsilavinimą;

                 5.2. turėti suvirintojo elektra ir dujomis kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

                 5.3. žinoti darbui reikalingus norminius dokumentus.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. atlieka planinį, perspėjamąjį ir avarinį šilumos tinklų, šiluminių mazgų, santechninių įrenginių remontą, užtikrinant šilumos mazgų ir santechninių įrenginių gerą techninę būklę;

                 6.2. remontuoja ir revizuoja uždaromąją armatūrą, paruošia ir paveržia jos riebokšlius, užtikrinant gerą techninę būklę;

                 6.3. remontuoja riebokšlinius kompensatorius, paruošia ir pakeičia įkamšas;

                 6.4. remontuoja ir revizuoja siurblius, nustato nukrypimo nuo jų normalaus darbo priežastis ir jas šalina, užtikrinant siurblių gerą techninę būklę;

                 6.5. tikrina termofikacinio vandens parametrus šilumos mazguose, seka matavimo prietaisų parodymus, sugedusius keičia naujais (esant būtinumui), užtikrinant gerą šilumos mazgo funkcionavimą;

                 6.6. atlieka šilumos tinklų trasų ieškojimą (šurfavimą), užtikrinant gedimų nustatymus;

                 6.7. šalina vandenį, purvą ir šiukšles iš šiluminių kamerų, kanalų ir mazgų;

                 6.8. atnaujina antikorozinę dangą ant šiluminių, vandentiekio, kanalizacijos vamzdžių bei uždarosios armatūros, užtikrinant gerą techninę būklę;

                 6.9. vykdo šiluminių tinklų, šiluminių mazgų, greitaeigių vandens pašildytojų plovimus ir hidraulinius bandymus, užtikrinant gerą jų funkcionavimą;

                 6.10. palaiko švarą ir tvarką darbo vietoje;

                 6.11. saugo ir naudoja pagal paskirtį darbo įrankius ir įrangą;

                 6.12. kokybiškai atlieka šilumos tinklų, šiluminių mazgų, santechninių įrenginių suvirinimo darbus elektra ir dujomis, užtikrinant įrenginių gerą techninę būklę;

                 6.13. reikalauja priklausančių specialiųjų drabužių, asmeninių apsaugos priemonių, įrankių ir medžiagų savo darbo funkcijoms atlikti, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą;

                 6.14. reikalauja, kad būtų įvykdytos organizacinės ir techninės priemonės, užtikrinančios saugų ir kokybišką darbą;

                 6.15. nevykdyti nurodymų, kurie prieštarauja galiojantiems saugos ir sveikatos bei Bendrosioms gaisrinės saugos ir techninės eksploatacijos taisyklėms;

                 6.16. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus inspektoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

_____________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 17 d. 16:40