Dimitrijus Medvedevas

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio        d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

VIRŠININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 6 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

     3. Pareigybė reikalinga vadovauti skyriaus darbuotojams, organizuoti jų darbą, spręsti priežiūros ir apsaugos klausimus įstaigoje, koordinuoti nuteistųjų priėmimo, perkėlimo ir išleidimo iš pataisos namų teisėtumą.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

                 4.2. turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

                 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis bei konvojavimo taisyklėmis;

                 4.4. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus;

                 4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                 4.6. savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą;

                 4.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

                 4.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

                 4.10. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.11. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas, siekdamas įgyvendinti Alytaus pataisos namų keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 5.1. renka, apibendrina bei analizuoja informaciją apie teisėtvarką pataisos namuose, bausmių atlikimo režimą, organizuoja nuteistųjų elgesio priežiūrą, teikia pasiūlymus bei numato priemones tvarkos palaikymui įstaigos viduje;

                 5.2. organizuoja nuteistųjų patikrinimų pravedimo tvarką, nuteistųjų išvedimą į darbą, o pasibaigus darbo pamainai – išvedimą iš gamybinės zonos, užtikrinant direktoriaus įsakymu patvirtintą dienotvarkę;

                 5.3. organizuoja, įėjimo į pataisos namus, leidimų režimą ir jo kontrolę gamybinėje zonoje, siekiant išvengti galimų nuteistųjų pabėgimų iš pataisos namų ir pašalinių asmenų patekimo į pataisos namus;

                 5.4. parengia bendrų kratų ir apžiūrų gyvenamojoje, gamybinėje ir drausminėje zonose priemonių planą ir kontroliuoja jų atlikimą, siekiant surasti neleidžiamus nuteistiesiems turėti daiktus;

                 5.5. tikrina nuteistųjų perkėlimo į kamerų tipo patalpas tvarką bei jų laikymo sąlygas ir užtikrina kamerų kontrolinių techninių apžiūrų vykdymą, užtikrinant nuteistųjų priežiūrą uždaroje zonoje;

                 5.6. dalyvauja parenkant nuteistuosius darbui be sargybos, siekiant parinkti geriausius kandidatus, organizuoja patikrinimus jų darbo vietose, užtikrina jų priežiūrą;

                 5.7. nagrinėja nuteistųjų prašymus ir skundus skyriaus kompetencijos ribose, siekiant išvengti galimų ginčų ir konfliktinių situacijų;

                 5.8. apžiūri gyvenamosios, gamybinės ir drausminės zonų teritorijas, požemines komunikacijas, apsaugos ir priežiūros inžinerinius technikos įrenginius, siekiant užkardyti nuteistųjų pabėgimą iš pataisos namų;

                 5.9. ruošia statistines ataskaitas skyriaus kompetencijos ribose, siekiant stebėti ir analizuoti bendrą būklę skyriuje;

                 5.10. užtikrina skyriaus pareigūnų profesinio meistriškumo, kvalifikacijos kėlimą, siekiant tobulinti žinias ir įgūdžius;

                 5.11. nagrinėja skyriaus darbuotojų pasiūlymus, pareiškimus, skundus skyriaus kompetencijos ribose, gerinant darbo sąlygas ir siekiant konstruktyvaus bendradarbiavimo;

                 5.12. atlieka netikėtus priežiūros pareigūnų budinčiųjų pamainų patikrinimus ir apie rezultatus informuoja pataisos namų direktorių arba direktoriaus pavaduotoją, atsakingą už apsaugą ir priežiūrą, užtikrinant budinčiųjų pamainų kontrolę visą parą;

                 5.13. dalyvauja priežiūros pareigūnų budinčiosios pamainos pareigūnų instruktavime, tikrina jų tarnybinių pareigų vykdymą budėjimo metu, siekiant šalinti trūkumus tarnyboje ir teikti kitą naują informaciją;

                 5.14. analizuoja nuteistųjų tarpusavio santykius ir imasi priemonių, siekiant išvengti konfliktinių situacijų;

                 5.15. teikia pasiūlymus pataisos namų direktoriui dėl skyriaus pareigūnų paskyrimo, perkėlimo ir atleidimo iš einamų pareigų, dėl atostogų, paskatinimo ar nubaudimo, siekiant efektyvesnio darbo, kelti pareigūnų motyvaciją dirbti;

                 5.16. sustabdo kitų pataisos namų pareigūnų duotų nurodymų vykdymą, jei jie prieštarauja nustatytiems režimo reikalavimams ir apie tai praneša pataisos namų direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už apsaugą ir priežiūrą, sprendimo priėmimui, siekiant išvengti nusikalstamų veikų;

                 5.17. paskirsto skyriaus pareigūnams darbo užduotis, užtikrinant efektyvų skyriaus darbą ir funkcijų įvykdymą;

                 5.18. organizuoja apsaugos postų ir priežiūros paros žiniaraščių, jaunesniųjų pareigūnų mėnesio darbo grafikų parengimą, užtikrinant efektyvų darbo organizavimą;

                 5.19. rengia skyriaus pusmečio darbo planus, siekiant tobulinti darbo kokybę, buitines ir darbo sąlygas;

                 5.20. praneša įstaigos direktoriui ar kuruojančiam įstaigos direktoriaus pavaduotojui apie nuteistųjų elgesį, skyriaus pareigūnų darbo rezultatus, siūlo konkrečias apsaugos ir priežiūros priemones, užtikrinant vidaus tvarką įstaigoje;

                 5.21. organizuoja įeinančių (išeinančių) į pataisos įstaigą asmenų apžiūras ir daiktų patikrinimą, užkardant neleidžiamų turėti nuteistiesiems daiktų patekimą į pataisos namus;

                 5.22. organizuoja kratas bei apžiūras, bendras planines ir neplanines kratas, siekiant surasti ir paimti neleidžiamus nuteistiesiems turėti daiktus, išsiaiškinti galimas pabėgimui vietas ir priemones;

                 5.23. dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais patvirtintų komisijų darbe;

                 5.24. tikrina SVS pareigūnų tarnybą postuose, siekiant efektyviai kontroliuoti jaunesniųjų specialistų tarnybą;

                 5.25. skyriaus vyriausiajam specialistui pranešus apie pataisos namuose susidariusią ypatingą situaciją atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

                 5.26. koordinuoja skyriaus patarėjo darbą dėl nuteistųjų priėmimo, laikymo, perkėlimo bei paleidimo iš pataisos namų teisėtumo, koordinuoja tinkamą įstaigoje laikomų nuteistųjų įskaitos tvarkymą;

                 5.27. nesant kuruojančio įstaigos direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už įstaigos apsaugą ir nuteistųjų priežiūrą, laikinai atlieka jo funkcijas.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus kuruojančiam Alytaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojui.

 

______________________

 

 

Susipažinau

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

 

 

SUDERINTA

Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

DVS sistemoje 2019-01-30 rezoliucija

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:07