Gintaras Simanavičius

 

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                        Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                        2019 m. sausio           d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO sKyriaus

ADMINISTRATORIAUS

pAreigybės aprašymas

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) administratorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – C.

                 3. Pareigybės paskirtis – skyriaus administratoriaus pareigybė reikalinga organizuoti pagaminto maisto išdalinimą nuteistiesiems bei kontroliuoti nuteistųjų, dirbančių valgykloje maisto išdavėjais-tvarkdariais ir darbininkais, darbą. Įteikti nuteistiesiems įstaigoje gaunamą korespondenciją.

                 4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

                 5.2. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą;

                 5.3. būti susipažinusiam suLietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

                 6.1. organizuoja ir užtikrina savalaikį pagaminto maisto išdalinimą pagal valgiaraštyje nurodytus kiekius nuteistiesiems. Dalyvauja pietų maitinimo metu atskiro lokalinio sektoriaus valgykloje ir uždarojoje zonoje;

                 6.2. organizuoja valgyklos darbuotojų, dirbančių maisto išdavėjais-tvarkdariais ir darbininkais, darbą;

                 6.3. užtikrina higienos normų bei Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų laikymąsi, aprūpinimą specialiaisiais drabužiais bei asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis;

                 6.4. leidžia dirbti valgykloje tik medikų patikrintiems ir gavusiems atitinkamą pažymėjimą asmenims;

                 6.5. užtikrina švarą ir tvarką valgyklos salėje, atskirojo lokalinio sektoriaus valgykloje bei uždarosios zonos maitinimo inventoriaus laikymo patalpoje pagal higienos normų reikalavimus;

                 6.6. organizuoja valgyklos salės, atskirojo lokalinio sektoriaus ir uždarosios zonos darbuotojų, dirbančių maisto išdavėjais-tvarkdariais ir darbininkais, aprūpinimą valymo ir dezinfekavimo priemonėmis;

                 6.7. laiku aprūpina valgyklos salę ir atskirojo lokalinio sektoriaus valgyklą reikiamu inventoriumi;

                 6.8. atsako už valgyklos inventorių ir užtikrina jo apsaugą, remontą ir netinkamo naudoti inventoriaus nurašymą;

                 6.9. instruktuoja nuteistuosius, dirbančius valgykloje maisto išdavėjais-tvarkdariais ir darbininkais, darbų saugos, gamtosaugos ir bendrosios gaisrinės saugos klausimais bei pildo Instruktavimo darbo vietoje registrą užtikrinant Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą;

                 6.10. vykdo einamąją finansinę kontrolę;

                 6.11. pildo nuteistųjų, dirbančių maisto išdavėjais-tvarkdariais ir darbininkais, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, sudaro darbo grafikus bei išleidimo į darbą grafikus (paskyras);

                 6.12. informuoja skyriaus vedėją ar inspektorių apie valgyklos darbą ir teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo;

                 6.13. užtikrina, kad į valgyklos salę nepatektų pašaliniai asmenys, išskyrus nuteistuosius pusryčių, pietų ir vakarienės metu;

                 6.14. organizuoja pagaminto maisto išdalinimą nuteistiesiems, organizuoja ir kontroliuoja dirbančio personalo darbą, organizuoja valgyklos salės bei atskiro lokalinio sektoriaus valgyklos aprūpinimą inventoriumi ir valymo priemonėmis bei atsako už patalpų sanitarinę būklę. Organizuoja valgyklos teritorijos tvarkymo darbus.

                 6.15. tikrinasi sveikatą užtikrinant savalaikį sveikatos patikrinimą pagal sanitarinės higienos reikalavimus;

                 6.16. Paskirsto gautas pašto siuntas:

                 6.16.1. įteikia nuteistiesiems įstaigoje gaunamas registruotas pašto siuntas;

                 6.16.2. nuteistojo vardu gautą registruotą pašto siuntą įteikia nuteistajam po to, kai jis pasirašo Gautų registruotų pašto siuntų apskaitos registre;

                 6.16.3. gaunamą nuteistųjų korespondenciją perduoda į kontrolės ir praleidimo punktą Nr. 3;

                 6.17. paima iš padalinio, atsakingo už dokumentų valdymą, atsakingo už nuteistųjų laiškų administravimą asmens atsakymus į nuteistųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus ir vieną egzempliorių įteikia padalinio, atsakingo už nuteistųjų reabilitaciją specialistui (vadovavimo būriui) to būrio, kuriame atlieka bausmę nuteistasis;

                 6.18. registruotame laiške rastus daiktus ir reikmenis, kurių galimas perdavimas nuteistiesiems nenumatytas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse, surašius protokolą perduoda saugoti arba sunaikina Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka;

                 6.17. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo ar inspektoriaus pavedimus.

 

___________________

 

 

Susipažinau 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 10:18