Ramutis Stanys

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio    d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

ELEKTRIKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) elektrikas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – C.

                 3. Pareigybės paskirtis – skyriaus elektrikas aptarnauja elektros ūkio įrenginius.

                 4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus specialistui (energetikui).

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus;

                 5.1. turėti specialų techninį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vidutinę apsaugos nuo elektros kategoriją;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

                 6.1. prižiūri ir užtikrina, kad visi elektros įrengimai, elektros ir apšvietimo tinklai būtų tvarkingi ir švarūs, geros techninės būklės;

                 6.2. prižiūri ir užtikrina, kad užtvarai, rankiniai instrumentai, apsauginės priemonės ir įrengimų įžeminimai būtų patikimi ir tvarkingi geros techninės būklės;

                 6.3. neleidžia pašalinių, neturinčių apsaugos nuo elektros kvalifikacinės grupės asmenų prie elektros tinklų, elektros įrenginių ir įrengimų, elektros įrangos, užtikrinant apsaugos nuo elektros taisyklių reikalavimus;

                 6.4. seka, kad pavojingų vietų praėjimuose būtų iškabinti perspėjantieji ir draudžiamieji plakatai. Pavojingos vietos yra visos įtampą turinčios linijos, visos metalinės įrenginių dalys, esančios po įtampa, taip pat elektros variklių neapsaugotos besisukančios dalys, užtikrinant apsaugos nuo elektros taisyklių reikalavimus;

                 6.5. prieš pradėdamas darbą elektrikas privalo:

                 6.5.1. paruošti darbo vietą;

                 6.5.2. patikrinti darbo įrankių ir apsauginių priemonių tvarkingumą;

                 6.5.3. apžiūrėti ar nepasibaigę apsauginių priemonių bandymų terminai;

                 6.5.4. naudojantis indikatoriumi, patikrinti įtampos nebuvimą;

                 6.5.5.patikrinus įtampos nebuvimą, uždėti įžemiklius, iškabinti laikiną plakatą ,,Nejungti, dirba žmonės”;

                 6.5.6. prieš įjungiant elektros variklius, perspėti prie jų dirbančius žmones;

                 6.6. esant įjungtai įtampai, nevalo elektros kirtiklių;

                 6.7. pabaigus darbus, sutvarko darbo vietą, surinkti įrankius, nuima įžemiklius ir laikinus plakatus;

                 6.8. įvykus nelaimingam atsitikimui, kuo skubiausiai atjungia įtampą. Jeigu yra nukentėjusių, suteikia jiems pirmąją medicininę pagalbą, iškviečia medicinos personalą, praneša skyriaus viršininkui;

                 6.9. reikalauja jam priklausančių specialiųjų drabužių, asmeninių apsaugos priemonių, įrankių ir medžiagų savo gamybinėms fukcijoms ir pareigoms atlikti, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

                 6.10. reikalauja, kad būtų įvykdytos organizacinės ir techninės priemonės, užtikrinančios saugų ir našų darbą, didinančios įrengimų darbo patikimumą ir ekonomiškumą;

                 6.11. nevykdo potvarkių, nurodymų, kurie prieštarauja galiojantiems saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimams ir techninės eksploatacijos taisyklėms.

 

_____________________

 

 

Susipažinau 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 10:20