Irena Kielienė, Vida Kiauličienė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VALYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) valytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – D.

                 3. Pareigybės paskirtis – palaikyti švarą jam skirtame tarnybinių patalpų plote.

                 4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus inspektoriui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne mažiau kaip 18 metų amžiaus.

                 5.2. būti išklausius ir susipažinus (pasirašytinai) su įvadiniu, darbo vietoje ir bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. šluoja, plauna grindis kabinetuose, koridoriuose, valo dulkes nuo palangių bei baldų, užtikrinant švarą valomose patalpose;

                 6.2. valo ir plauna langus;

                 6.3. palaiko reikiamą švarą tualetuose, naudojant dezinfekcines medžiagas, užtikrinant reikiamą švarą tualetuose;

                 6.4. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl savo darbo organizavimo gerinimo;

                 6.5. darbo metu naudoja individualias apsaugines darbo priemones, reikalauja, kad jos laiku būtų pakeistos, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus.

 

____________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 10:24