Živilė Siauraitienė, Renata Liaukevičienė, Indrė Aliulytė-Jastrumskienė, Irena Vyšniauskienė, Alma Bagdžiuvienė, Nijolė Danilina, Laimutė Mandeikienė, Danutė Stanaitienė, Vida Janulevičienė, Elvyra Selvistravičienė, Rūta Sakalauskienė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio          d. Įsakymu Nr. 1-

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) bendrosios praktikos slaugytojas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – B.

                 3.  Pareigybės paskirtis – bendrosios praktikos slaugytojo pareigybė reikalinga koordinuoti ir pagal savo kompetenciją atlikti gydytojo paskirtas procedūras įstaigoje atliekantiems bausmę nuteistiesiems.

                 4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus vyriausiajam slaugos administratoriui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimas, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimas, įgytą iki 1995 metų ir bendrosios praktikos slaugytojo išsilavinimą, nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;

                 5.2. žinoti Lietuvos Respublikos sveikatinimo įstatymus ir kitus su darbine veikla susijusius teisės aktus.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. tiksliai ir laiku atlieka ambulatorinius ir skyriaus medicininio stebėjimo izoliatoriaus ligoniams gydytojo paskyrimus;

                 6.2. išrašo receptus iš ambulatorinių ligonių medicininių kortelių;

                 6.3. paruošia gipsinius bintus, langetes, sterilią medžiagą, asistuoja gydytojui medicininių procedūrų metu, atlieka gydytojo paskirtas medicinines procedūras;

                 6.4. tvarkingai pildo medicininę dokumentaciją;

                 6.5. suteikia pirmąją medicininę pagalbą. Nesant gydytojo, organizuoja neatidėliotinos medicininės pagalbos suteikimą – kviečia Greitosios medicininės pagalbos tarnybą, kreipiasi į artimiausias viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas, kur tokia pagalba gali būti suteikta. Teikia būtinąją medicininę pagalbą pagal savo komptenciją, pagal medicinos normą MN 28:2011 ,,Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;

                 6.6. nesant gydytojo, sprendžia saugų ligonio transportavimą į kitas gydymo įstaigas;

                 6.7. aktyviai dalyvauja sveikos gyvensenos propagavime asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę įstaigoje;

                 6.8.palaiko švarą ir tvarką savo darbo vietoje;

                 6.9. nuolat gilina specialybės žinias ir jas taiko praktikoje;

                 6.10. tiksliai ir laiku pildo traumų apskaitos žurnalą;

                 6.11. lydi skubos tvarka į Laisvės atėmimo vietų ligoninę etapuojamus ligonius;

                 6.12. reikalauja, kad skyriaus medicininio stebėjimo izoliatoriuje besigydantys ligoniai laikytųsi skyriaus vidaus tvarkos taisyklių;

                 6.13. kontroliuoja pagalbinio medicinos personalo darbą, nurodo jų darbo trūkumus ir reikalauja juos pašalinti;

                 6.14. nesant skyriaus gydytojo, sergančius asmenis (nuteistuosius) atleidžia nuo darbo ir skiria dviejų dienų lovos režimą;

                 6.15. pagal medicinines indikacijas paguldo ligonį į skyriaus medicininio stebėjimo izoliatorių, kol atvyks gydytojas;

                 6.16. gydytojo siuntimu atlieka elektrokardiogramas;

                 6.17. pildo funkcinės diagnostikos (elektrokardiografijos) registrą;

                 6.18. paruošia tirpalus, skirtus valyti ir dezinfekuoti;

                 6.19.  išdalina pacientams kietus ir (ar) skystus vaistus, stebi jų poveikį, šalutines organizmo reakcijas;

                 6.20 atlieka gydytojo paskirtas injekcijas į raumenis, veną, paodį;

                 6.21. surenka pacientų kraujus tyrimams;

                 6.22. vykdo kitas, vienkartinio pobūdžio skyriaus administracijos pavestas užduotis, susijusias su skyriaus veikla;

                 6.23. bendradarbiauja su kitais medicinos specialistais ir Alytaus pataisos namų administracija

                 6.24. laikosi asmens higienos reikalavimų.

                 6.25. tobulina profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka.

                 6.26. periodiškai, nustatyta tvarka, pasitikrina sveikatą.

                 6.27. dirbdamas skyriaus ligonių priėmime bendrosios praktikos slaugytojas vykdo šias funkcijas:

                 6.27.1. paruošia priimamų pas gydytoją pacientų ambulatorines korteles;

                 6.27.2. išrašo vaistų paskyrimo lapelius, medicinines pažymas pagal gydytojo įrašus ambulatorinėje kortelėje;

                 6.27.3. pildo Išvykstančių į Laisvės atėmimo vietų ligoninę planine tvarka registrą;

                 6.27.4. paruošia išvykstančių etapu nuteistųjų ambulatorines korteles;

                 6.27.5. bendradarbiauja su įskaitos tarnyba išvykstančių ir grįžusių etapu nuteistųjų klausimais;

                 6.27.6. tvarko dispanserinę ligų apskaitą;

                 6.27.7. tvarko registratūros ambulatorines korteles ir ambulatorinių kortelių archyvą.

 

___________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. birželio 6 d. 13:26