Justinas Grušauskas, Ernestas Korsakovas, Gintaras Ivanauskas, Ramūnas Švetkauskas, Mindaugas Kaknevičius, Nerijus Bartkevičius

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 12 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga spręsti nustatyto režimo reikalavimus ir nuteistųjų priežiūros klausimus aptarnaujamuose objektuose.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

                 4.3 savarankiškai analizuoti susidariusią situaciją ir mokėti priimti reikiamus sprendimus;

                 4.4. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                 4.5. būti pareigingam, principingam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

                 4.6. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.8. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.9. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5.Šias pareigas einantis pareigūnas, siekdamas įgyvendinti Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 5.1.kartu su aptarnaujamų būrių Resocializacijos skyriaus specialistais aiškina nuteistiesiems bausmių vykdymo įstatymus, vidaus tvarkos taisykles, nuteistųjų teises ir pareigas, kontroliuoja dienotvarkės vykdymą;

                   5.2. užtikrina saugų laisvai samdomų darbuotojų darbą;

                 5.3. dalyvauja nuteistųjų patikrinimuose, skaičiuotėse, išvedant nuteistuosius į darbą ir grįžtant iš darbo;

                 5.4. organizuoja ir pats dalyvauja gamybinės, gyvenamosios ir uždarosios zonų kratose, apžiūrose ir analizuoja jų rezultatus, daro nuteistiesiems kratas;

                 5.5. išaiškina nuteistuosius, linkusius pažeidinėti nustatytą režimą, vykdo profilaktinį darbą;

                 5.6. nagrinėja pasiūlymus, pareiškimus, skundus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

                 5.7. užtikrina priskirtų būrių nuteistųjų priežiūrą;

                 5.8. vykdo televizorių, kompiuterių, DVD, vaizdo leistuvų, radijo imtuvų, kompaktinių diskų grotuvų, kompiuterinių žaidimų, informacinių laikmenų, buitinių prietaisų registraciją, peržiūrėjimą, patikrinimą ir atidavimą;

                 5.9. analizuoja nuteistųjų tarpusavio santykius ir imasi priemonių konfliktinių situacijų likvidavimui;

                 5.10. užtikrina saugų darbuotojų darbą su nuteistaisiais;

                 5.11. reikalauja iš pavaldžių pareigūnų tinkamo jiems paskirtų pareigų vykdymo;

                 5.12.  reikalauja iš nuteistųjų laikytis vidaus tvarkos taisyklių bei nustatyto režimo reikalavimus;

                 5.13. dalyvauja masiniuose renginiuose, vykstančiuose įstaigos teritorijoje, siekiant užtikrinti nuteistųjų priežiūrą ir darbuotojų bei įstaigos svečių apsaugą;

                 5.14. konvojuoja (lydi) nuteistuosius neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos įstaigos teritorijos ribų metu;

                 5.15. teikia nuteistiesiems pirminę informaciją apie pataisos įstaigos vidaus tvarką;

                 5.16. vykdo nuteistųjų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymą;

                 5.17. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, įstaigos direktoriaus ir skyriaus viršininko pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;

                 5.18. atlieka nuteistųjų daiktų svėrimą;

                 5.19.  įstaigoje susidarius ypatingai situacijai atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

______________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 15 d. 10:15