Arūnas Macedulskas

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio        d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

JAUNESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1.  Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) jaunesnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 13 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus jaunesniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nuteistųjų priežiūrą bei pataisos namų apsaugą, inžinerinių-techninių įrengimų priežiūrą ir užtikrinti gerą jų darbinę būklę.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

                 4.3. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.5. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.6. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį.

                 4.7. išmanyti inžinerinių ir techninių įrengimų sandarą bei veikimo principus ir sugebėti atlikti smulkų remontą;

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5.Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

                 5.1. atlieka apsaugos inžinerinių ir techninių įrengimų smulkų remontą;

                 5.2. atlieka ryšio priemonių, laidinio radijo, signalizacijos bei vaizdo stebėjimo sistemų smulkų remontą bei profilaktikos darbus;

                 5.3. tikrina nuteistiesiems perduodamą ar turimą aparatūrą;

                 5.4. tikrina į pataisos namus įvežamą ar išvežamą aparatūrą bei įrenginius;

                 5.5. prižiūri apsaugos inžinerinių ir techninių įrengimų remonto darbus;

                 5.6. kontroliuoja apsaugos inžinerinių ir techninių įrengimų remontui skirtų medžiagų panaudojimą;

                 5.7. užtikrina apsaugos inžinerinių ir techninių įrengimų remontui skirtų medžiagų ir naudojamos įrangos saugojimą;

                 5.8. prižiūri kontrolines pėdsakų juostas;

                 5.9. teikia skyriaus specialistui, užtikrinančiam inžinerinių ir techninių apsaugos priemonių, ryšio, signalizacijos gerą darbinę būklę bei eksploatacijos taisyklių laikymąsi, informaciją apsaugos inžinerinių ir techninių įrengimų darbo klausimais ir nuolat tikrina jų būklę;

                 5.10. reikalauja iš asmenų, atliekančių apsaugos inžinerinių ir techninių įrengimų remontą, geros darbų kokybės;

                     5.11. reikalauja iš specialisto, užtikrinančio inžinerinių ir techninių apsaugos priemonių, ryšio, signalizacijos gerą darbinę būklę bei eksploatacijos taisyklių laikymąsi, savalaikio kokybiškų medžiagų ir reikalingos remonto darbams įrangos pateikimo;

                 5.12. teikia specialistui, užtikrinančiam inžinerinių ir techninių apsaugos priemonių, ryšio, signalizacijos gerą darbinę būklę bei eksploatacijos taisyklių laikymąsi, pasiūlymus apsaugos inžinerinių ir techninių įrengimų darbo gerinimo klausimais;

                 5.13. vykdo įsilaužimo, užpuolimo ir gaisrinės signalizacijos priežiūrą;

                 5.14. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

                 5.15. atlieka nuteistųjų daiktų svėrimą;

                 5.16. vykdo nuteistųjų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymą;

                 5.17. konvojuoja (lydi) nuteistuosius neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos namų ribų metu;

                 5.18. vykdo kitas pataisos namų apsaugos ir priežiūros postų planuose numatytas funkcijas bei su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                      6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

________________________

 
Susipažinau
 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:14