Tomas Mickevičius, Joana Rinkevičienė, Dainius Antanevičius, Kęstutis Ambrutis, Povilas Lasevičius, Vytautas Daunoravičius, Audrius Kaziukonis, Nijolė Beinienė, Antanas Adomaitis, Donatas Stočkūnas, Marijonas Kochanskas

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio       d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

JAUNESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) jaunesnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 13 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus jaunesniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nuteistųjų priežiūrą bei pataisos namų apsaugą.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

                 4.3. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.5. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.6. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

              5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

                 5.1. vykdo tarnybą priskirtame pataisos namų priežiūros ar apsaugos poste ir gerai žino savo tarnybines pareigas;

                 5.2. nedelsiant informuoja skyriaus specialistui ir vyriausiajam specialistui apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

                 5.3. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus;

                 5.4. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė nuteistiesiems pabėgti bei nustatyta tvarkajas tikrina;

                 5.5. užkardo nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų patekimą į įstaigos teritoriją;

                 5.6. žino nuteistuosius (taip pat ir jų miegamas vietas) linkusius pabėgti ar užpulti ir nuteistuosius, kurie yra priskirti padidintos rizikos grupei, tinkamai vykdo jų priežiūrą;

                 5.7. tikrina vidinių draudžiamų zonų užtvaras ir apsaugos perimetro ruožus, užtvaras tarp gyvenamosios, gamybinės, uždarosios zonų, požeminius ir inžinerinius-techninius įrenginius bei komunikacijas, ryšio priemonių būklę, signalizaciją, apšvietimą. Apie pastebėtus trūkumus praneša skyriaus specialistui ir vyriausiajam specialistui;

                 5.8. užtikrina Alytaus pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos nuteistųjų dienotvarkės bei nuteistiesiems nustatytų elgesio taisyklių ir režimo reikalavimų laikymąsi;

                 5.9. dėl pastebėtų nuteistųjų elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimų tinkamai surašo tarnybinius pranešimus;

                 5.10. sužinojęs apie nuteistųjų chuliganiškus arba grupinio nepaklusnumo ir kitus, šiurkščiai pažeidžiančius pataisos namų vidaus tvarką veiksmus, apie tai nedelsdamas praneša skyriaus specialistui ar vyriausiajam specialistui ir imasi veiksmų šiems pažeidimams užkardyti bei esant galimybei juos nutraukti;

                 5.11. dienotvarkėje nustatytomis valandomis dalyvauja nuteistųjų skaičiuotėse, patikrinimuose bei kituose, įstaigoje vykstančiuose, masiniuose renginiuose;

                 5.12. atlieka įstaigos teritorijų, patalpų ir nuteistųjų asmens kratas ar apžiūras bei surašo kratų ir apžiūrų atlikimo dokumentus (aktus, protokolus ir pan.);

                 5.13. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

                 5.14. esant būtinumui, panaudoja prievartos priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka;

                 5.15. konvojuoja (lydi) nuteistuosius neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos įstaigos teritorijos ribų metu;

                 5.16. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

                 5.17. laikosi Alytaus pataisos namų apsaugos ir priežiūros postų planuose ir kituose teisės aktuose pareigūnams nustatytų draudimų;

                 5.18. vykdo kitas pataisos namų apsaugos ir priežiūros postų planuose numatytas funkcijas bei su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, Alytaus pataisos namų vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo

                 5.19. supažindina naujai priimtus dirbti jaunesniuosius pareigūnus su Alytaus pataisos namų įrengimu, objektų ir teritorijos išdėstymu bei priežiūros ir apsaugos jaunesniųjų pareigūnų darbo ypatumais, teikia jiems praktinę bei metodinę pagalbą tarnybos metu;

                 5.20. keičia skyriaus specialistą, nedarbingumo metu ir kitais atvejais;

                 5.21. vykdo dinaminės priežiūros funkcijas, užtikrinant socialinę nuteisto asmens reabilitaciją;

                 5.22. vykdo nuteistųjų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymą;

                 5.23. vykdo nuteistųjų daiktų svėrimą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus skyriaus specialistui ir vyriausiajam specialistui.

 

____________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 2 d. 15:36