Julius Zamblauskas

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio       d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

JAUNESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau skyrius) jaunesnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 13 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus jaunesniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nuteistųjų priežiūrą bei pataisos namų apsaugą bei fotografuoti, gaminti ir pateikti reikalingas nuotraukas įstaigos administracijai pagal paskirtį.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

                 4.3. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.5. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.6. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį;

                 4.7. turėti pakankamai žinių fotografo darbo srityje.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5.Šias pareigas einantis pareigūnas, siekdamas įgyvendinti Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 5.1. fotografuoja nuteistuosius ir pateikia nuotraukas Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelei bei leidimui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje gauti;

                 5.2. fotografuoja atvykusius nuteistuosius bei pateikia šias nuotraukas nuteistųjų įskaitą vykdantiems darbuotojams;

                 5.3. fotografuoja įvykio apžiūros vietas, pateikia atitinkamoms tarnyboms nuotraukas;

                 5.4. reikalauja, kad būtų sudarytos sąlygos pareigų atlikimui, fotografavimo kokybei užtikrinti;

                 5.5. pateikia darbo medžiagas bei fototechniką įstaigos administraciniams padaliniams ar atskiriems asmenims tik pataisos namų direktoriui leidus;

                 5.6. fotografuoja į laisvę išleidžiamus nuteistuosius bei pateikia nuotraukas darbuotojams, vykdantiems nuteistųjų įskaitą;

                 5.7. fotografuoja nuteistiesiems perduodamus ir naujai atvykusių nuteistųjų nešiojamus televizorius, kompiuterius, vaizdo magnetofonus, nešiojamus radijo imtuvus, kompiuterinius žaidimų aparatus bei kitus daiktus. Nuotraukas patalpina kompiuterio duomenų bazėje.

                 5.8. atsako už naudojamas darbo priemones (techniką);

                 5.9. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

                 5.10. laikosi įstaigos apsaugos ir priežiūros postų planuose ir kituose teisės aktuose pareigūnams nustatytų draudimų;

                 5.11. atlieka nuteistųjų daiktų svėrimą;

                 5.12. vykdo nuteistųjų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymą;

                 5.13. konvojuoja (lydi) nuteistuosius neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos namų ribų metu;

                 5.14. vykdo kitas pataisos namų apsaugos ir priežiūros postų planuose numatytas funkcijas bei su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

____________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:13