Sigitas Rimka, Vygantas Almanaitis, Gintaras Vilkauskas, Dainius Kazlauskas

 

PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 12 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga, vykdyti laisvės atėmimo bausmės režimo reikalavimų įgyvendinimą, tiesiogiai vadovauti skyriaus jaunesniesiems pareigūnams.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

                 4.3 savarankiškai analizuoti susidariusią situaciją ir mokėti priimti reikiamus sprendimus;

                 4.4. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                 4.5. būti pareigingam, principingam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

                 4.6. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.8. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.9. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu                             Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas, siekdamas įgyvendinti Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 5.1. tarnybos pradžioje išrikiuoja atvykusius į tarnybą jaunesniuosius pareigūnus ir patikrina jų aprangą, raportuoja skyriaus vyriausiajam specialistui apie budinčiosios pamainos pasirengimą tarnybai;

                 5.2. keičiantis budinčiosioms pamainoms, išklauso budėjusio specialisto pranešimą apie padėtį gyvenamojoje, gamybinėje, uždarojoje zonose, priežiūros postuose bei kontroliuoja prižiūrėtojų pasikeitimą postuose;

                 5.3. žino visų budinčiosios pamainos pareigūnų tarnybines užduotis ir pareigas, jų atlikimo tvarką, sumaniai ir ryžtingai vadovauja jų veiksmams;

                 5.4. tinkamai organizuoja linkusių pabėgti ar užpulti nuteistųjų ir kitų piktybinių režimo pažeidėjų priežiūrą, žino linkusių pabėgti nuteistųjų miegamąsias vietas, tikrina vidines draudžiamosios zonos užtvaras, kontrolinę pėdsakų juostą, užtvaras tarp gyvenamosios, gamybinės ir uždarosios zonų, požemines komunikacijas, ryšio priemonių būklę, signalizaciją, apšvietimą, galimas nuteistųjų pabėgimo vietas. Apie pastebėtus trūkumus praneša skyriaus vyriausiajam specialistui;

                 5.5. dalyvauja nuteistųjų išvedime į darbą, stebi, kad jie būtų išvedami pagal korteles, ir pataisos namų vadovybės patvirtintą darbų paskyrą, kad gamybinių tarnybų darbuotojai, kurių žinioje dirba nuteistieji, asmeniškai juos priimtų ir pasirašytų išvedimo į darbą kontroliniame žurnale, o pasibaigus darbo pamainai perduotų šiuos asmenis budinčiai tarnybai, vadovauja pamainos pareigūnams darant grįžtančių iš darbo nuteistųjų asmens kratą;

                 5.6. sužinojus apie nuteistųjų chuliganiškus arba grupinio nepaklusnumo ir kitus, šiurkščiai pažeidžiančius įstaigos vidaus tvarką, veiksmus, nedelsiant praneša skyriaus vyriausiajam specialistui;

                 5.7. dienotvarkėje numatytomis valandomis dalyvauja nuteistųjų skaičiuotėse ir patikrinimuose, taip pat tikrinant nuteistųjų skaičių nakties metu;

                 5.8. užtikrina įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintos nuteistųjų dienotvarkės laikymąsi;

                 5.9. dalyvauja perkeliant nuteistuosius į kamerų tipo patalpas i arba išleidžiant iš jų, išvedant pasivaikščioti;

                 5.10. esant būtinumui naudoja prievartos priemones vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, savo veiksmais nežemindamas asmenų garbės ir orumo;

                 5.11. analizuoja nuteistųjų tarpusavio santykius ir imasi priemonių konfliktinių situacijų likvidavimui, nagrinėja pasiūlymus, pareiškimus, skundus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

                 5.12. sulaiko nuteistuosius, pažeidusius nustatyto režimo reikalavimus, padariusius arba besikėsinančius padaryti nusikaltimus, bandančius nusižudyti arba susižaloti;

                 5.13. reikalauja iš nuteistųjų vidaus tvarkos taisyklių nustatyto režimo reikalavimų vykdymo;

                 5.14. tikrina jaunesniųjų pareigūnų tarnybą postuose ir patikrinimo rezultatus praneša pataisos namų skyriaus vyriausiajam specialistui, įrašo priežiūros paros žiniaraštyje;

                 5.15. žino šaunamųjų ginklų, prievartos priemonių panaudojimo tikslą, pagrindus ir tvarką;

                 5.16. patruliuoja išorinėje ir vidinėje įstaigos teritorijoje, vykdant prevencinį darbą, užkardant įstatymais nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų patekimą;

                 5.17. žino įstaigos objektų, požeminių įrengimų ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus;

                 5.18. vykdo nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos už įstaigos teritorijos ribų, patikrinimus;

                 5.19. skyriaus vyriausiojo specialisto nurodymu atlieka kitus būtinus veiksmus, užtikrinant pataisos namų apsaugą ir priežiūrą;

                 5.20. esant būtinumui, skyriaus vyriausiojo specialisto nurodymu atlieka konvojaus viršininko pareigas;

                 5.21. konvojuoja (lydi) nuteistuosius neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos namų ribų metu;

                 5.22. teikia nuteistiesiems pirminę informaciją apie pataisos įstaigos vidaus tvarką,

5.23. vykdo nuteistųjų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymą;

                 5.24. pagal poreikį atlieka tarnybinius tyrimus;

                 5.25. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės, skyriaus viršininko, skyriaus vyriausiųjų specialistų pavedimus, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus skyriaus vyriausiajam specialistui, specialistui.

________________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2020 m. sausio 2 d. 15:01