Evaldas Milius, Egidijus Kanapeckas, Algis Busilas, Vygantas Matukonis, Žydrūnas Tamulynas

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 12 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti saugomo objekto apsaugą.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

                 4.3. savarankiškai analizuoti susidariusią situaciją ir mokėti priimti reikiamus sprendimus;

                 4.4. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                 4.5. būti pareigingam, principingam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

                 4.6. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.8. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.9. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymuNr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas, siekdamas įgyvendinti Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 5.1. vykdo tarnybą turėdamas su savimi jam paskirtą tabelinį ginklą, užtikrindamas atremti galimą užpuolimą, užkardo asmenų, laikomų pataisos įstaigoje, pabėgimą, pašalinių asmenų patekimą į pataisos namus;

                 5.2. kontroliuoja, kaip apsaugos pareigūnai atlieka savo tarnybines pareigas apsaugos postuose;

                 5.3. tikrina apsaugos pareigūnams išduodamų ginklų, šaudmenų ir ryšio priemonių būklę, taip pat ginklų užtaisymo ir šovinių išėmimo tvarką;

                 5.4. asmeniškai tikrina pagrindinę apsaugos perimetro tvorą, kitus inžinerinius techninius įrenginius ir imasi priemonių pastebėtiems gedimams ir trūkumams šalinti;

                 5.5. reikalauja, kad apsaugos pareigūnai žinotų savo tarnybines pareigas, tiksliai jas vykdytų, būtų budrūs ir drausmingi.

                 5.6. išgirdus aliarmo signalą, apie įvykį bei atliktus veiksmus nedelsiant praneša skyriaus vyriausiajam specialistui;

                 5.7. tikrina pareigūnus apsaugos postuose ir nedelsiant imasi priemonių pastebėtiems trūkumams šalinti bei apie tai įrašo sargybos postų žiniaraštyje;

                 5.8. nedelsiant vyksta į apsaugos postą, jeigu gautas apsaugos pareigūno iškvietimas arba nustatytu laiku iš apsaugos posto nepranešama apie tarnybos eigą;

                 5.9. kas 2 valandas praneša skyriaus vyriausiajam specialistui apie apsaugos pamainos pareigūnų tarnybos eigą postuose, o gavus aliarmo signalą ar susiklosčius ypatingoms aplinkybėms – nedelsiant;

                 5.10. imasi priemonių jaunesniajam specialistui apsaugos poste neatliekant pareigų arba jam pažeidus tarnybinę drausmę. Pareigūnui padarius sunkų nusižengimą, nušalina jį nuo tolimesnės tarnybos ir nedelsiant apie tai praneša skyriaus vyriausiajam specialistui;

                 5.11. nuteistiesiems arba kitiems asmenims užpuolus apsaugos postą, nuteistiesiems pabėgus ar kitais ypatingais atvejais, atsižvelgiant į įstaigos operatyvinę būklę, perskirsto apsaugos pareigūnus apsaugos postuose ir apie tai nedelsiant praneša skyriaus vyriausiajam specialistui;

                 5.12. specialistas į sargybinę įleidžia įstaigos vadovybę, skyriaus viršininką, skyriaus vyriausiąjį specialistą, taip pat pareigūnus, nurodytus Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos 9 ir 44 punktuose;

                 5.13. užtikrina sargybinės patalpų techninę būklę ir tvarką joje. Priimant pamainą to reikalauja iš priduodančio pamainos budėjimą;

                 5.14. užtikrina pamainai priskirto apsaugos perimetro ruožo tvarkymą;

                 5.15. nepalieka savavališkai savo tarnybos vietos;

                 5.16. neišleidžia be skyriaus vyriausiojo specialisto leidimo apsaugos pareigūnų iš tarnybos sargybos metu;

                 5.17. nekeičia apsaugos postų žiniaraštyje nurodytą apsaugos postų išdėstymo bei apsaugos pareigūnų budėjimo laiko, išskyrus Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijoje numatytais atvejais;

                 5.18 išduoda bei priima šaunamuosius ginklus, jų priedus, šaudmenis ir specialiąsias priemones;

                 5.19. konvojuoja (lydi) nuteistuosius neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos namų ribų metu;

                 5.20. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, įstaigos direktoriaus ar skyriaus viršininko pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                      6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus skyriaus vyriausiajam specialistui.

______________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:17