Nerijus Futramentas

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                                                        2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 9 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3.Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vadovauti dinaminę priežiūrą vykdantiems pareigūnams, kaupti analizuoti ir apibendrinti dinaminės priežiūros proceso metu surinktą informaciją, tvarkyti skyriaus dokumentaciją bei vykdyti kitas šiai pareigybei priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 4.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) arba jam lygiavertį išsilavinimą;

                 4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

                 4.3 savarankiškai analizuoti susidariusią situaciją ir mokėti priimti reikiamus sprendimus;

                 4.4. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                 4.5. turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

                 4.6. būti pareigingam, principingam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

                 4.7. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

                 4.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.10. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.11.  atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį.

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas, siekdamas įgyvendinti Alytaus pataisos namams (toliau – įstaiga ) keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 5.1. planuoja ir organizuoja dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų darbą. Vadovauja dinaminę priežiūrą vykdančioms pareigūnų pamainoms, kontroliuoja pareigūnų veiksmus bei skiria jiems užduotis, siekdamas įgyvendinti įstaigos tikslus, susijusius su nuteistųjų pataisos procesu ir įstaigos saugumu;

                 5.2. kaupia, analizuoja ir apibendrina dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų teikiamą informaciją apie įvykius, asmenis ir kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos nuteistųjų pataisos procesui, įstaigos vidaus tvarkai ir asmenų saugumui. Rengia analitines pažymas, apžvalgas, ataskaitas, susijusias su dinaminės priežiūros pareigūnų veikla, taip pat kita skyriaus veikla;

                 5.3. koordinuoja dinaminės priežiūros pareigūnų bendradarbiavimą su kitais įstaigos padaliniais, keičiantis jiems aktualia dinaminės priežiūros pareigūnų surinkta informacija, taip pat siekiant išspręsti įvairaus pobūdžio nuteistųjų asmenines, socialines ir kitas problemas;

                 5.4. pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, susijusius su įstaigos apsauga ir nuteistųjų priežiūra;

                 5.5. bendradarbiaudamas su Resocializacijos ir Kriminalinės žvalgybos skyriais, rengia arba dalyvauja rengiant priemonių planus bei užduotis dinaminės priežiūros pareigūnams, vykdant nuteistųjų psichologinių krizių, savižudybių ir savęs žalojimo prevenciją, identifikuojant autoagresinio elgesio pavojaus ženklus, vykdant tarpasmeninių konfliktų, kylančių tarp nuteistųjų, tarpininko funkciją bei užtikrinant konstruktyvų ir savalaikį problemų sprendimą ir kitas su nuteistųjų pataisos procesu ir įstaigos saugumu susijusias priemones;

                 5.6. informuoja įstaigos vadovybę apie dinaminės priežiūros eigą ir rezultatus, įgyvendintas bei planuojamas užduotis, teikia pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl dinaminės priežiūros proceso tobulinimo;

                 5.7. organizuoja neplanines kratas ir apžiūras gyvenamojoje, gamybinėje ir uždarojoje zonose, kontroliuoja jų atlikimą.

                 5.8. Skyriaus viršininkui siūlo konkrečias priežiūros organizavimo priemones (skyriaus pareigūnų pamainų sudėties, įeinančių asmenų tikrinimo, nuteistiesiems perduodamų siuntinių patikrinimo ir kitais klausimais);

                 5.9. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja nuteistųjų prašymus, pageidavimus ir skundus bei rengia atsakymų į juos projektus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;

                 5.10.  dalyvauja rengiant teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ar pats šiuos projektus rengia, užtikrindamas skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;

                 5.11. organizuoja dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų darbo grafikų parengimą;

                 5.12. pagal administruojamą veiklos sritį sudaro ir tvarko dokumentų ir jų registrų bylas bei užtikrina jų saugumą, kad būtų išsaugoti veiklos įrodymai ir apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės;

                 5.13. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

                 5.14. nesant skyriaus viršininko, jo pavaduotojui (jų atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais), atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;

                 5.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus ar jo pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas skyriaus veiklos administravimas, skyriaus viršininko pavedimus, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

______________________

 

 

Susipažinau 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:29