Ramūnas Makaveckas

 

                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                                                        2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 12 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus pareigybė reikalinga organizuoti ir vadovauti įstaigos pareigūnų fiziniam ir koviniam pasirengimui, spręsti nustatyto režimo reikalavimus ir nuteistųjų priežiūros klausimus aptarnaujamuose objektuose.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

                 4.3. savarankiškai analizuoti susidariusią situaciją ir mokėti priimti reikiamus sprendimus;

                 4.4. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                 4.5. būti pareigingam, principingam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

                 4.6. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.8. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.9. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                      5. Šias pareigas einantis pareigūnas, siekdamas įgyvendinti Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 5.1. organizuoja ir praveda fizinio, kovinio ir specialaus pasirengimo užsiėmimus įstaigos pareigūnams;

                 5.2. sudaro nuolat veikiančias komisijas, įvertinančias pareigūnų fizinį, kovinį ir specialųjį pasirengimą;

                 5.3. kiekvienais metais praveda pareigūnų fizinio, kovinio ir specialaus parengimo patikrinimą;

                 5.4. priimant į tarnybą pareigūnus, patikrina jų fizinį pasirengimą pagal nustatytus normatyvus;

                 5.5. esant poreikiui analizuoja nuteistųjų tarpusavio santykius ir imasi priemonių konfliktinių situacijų likvidavimui;

                 5.6. žymi pareigūnų asmens bylose fizinio pasirengimo lygį, savigynos veiksmų žinojimą;

                 5.7. kartu su aptarnaujamų būrių Resocializacijos skyriaus specialistais aiškina nuteistiesiems bausmių vykdymo įstatymus, vidaus tvarkos taisykles, nuteistųjų teises ir pareigas, kontroliuoja dienotvarkės vykdymą, siekiant užtikrina priskirtų būrių nuteistųjų priežiūrą;

                 5.8. dalyvauja nuteistųjų patikrinimuose, skaičiuotėse, išvedant nuteistuosius į darbą ir grįžtant iš darbo;

                 5.9. dalyvauja masiniuose renginiuose, vykstančiuose įstaigos teritorijoje, siekiant užtikrinti nuteistųjų priežiūrą ir darbuotojų bei įstaigos svečių apsaugą;

                 5.10. organizuoja ir pats dalyvauja gamybinės, gyvenamosios ir uždaros zonų kratose bei apžiūrose, daro nuteistiesiems kratas;

                 5.11. išaiškina nuteistuosius, linkusius pažeidinėti nustatytą režimą, ir vykdo profilaktinį darbą;

                 5.12. nagrinėja pasiūlymus, pareiškimus, skundus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

                 5.13. įgyvendina personalo, dirbančio su nuteistaisiais, vidaus saugumo užtikrinimo priemones;

                 5.14. reikalauja iš nuteistųjų vykdyti vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus bei nustatyto režimo reikalavimus;

                 5.15. tikrina nuteistiesiems perduodamą ir turimą aparatūrą ar įvežamą (išvežamą) į (iš) pataisos namus aparatūrą;

                 5.16. konvojuoja (lydi) nuteistuosius neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už pataisos namų ribų metu;

                 5.17. teikia nuteistiesiems pirminę informaciją apie įstaigos vidaus tvarką;

                 5.18. vykdo nuteistųjų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymą;

                 5.19. įstaigoje susidarius ypatingai situacijai atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

                 5.20. pagal poreikį atlieka tarnybinius tyrimus;

                 5.21. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, įstaigos direktoriaus ar skyriaus viršininko pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;

                 5.22. atlieka nuteistųjų daiktų svėrimą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

___________________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:32