Virginijus Miglinas

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio      d. įsakymu Nr.

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyriaus)specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 12 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti laisvės atėmimo bausmės režimo reikalavimų įgyvendinimą, užtikrinti inžinerinių ir techninių apsaugos priemonių, ryšio, signalizacijos gerą darbinę būklę.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

                 4.3. savarankiškai analizuoti susidariusią situaciją ir mokėti priimti reikiamus sprendimus;

                 4.4. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                 4.5. būti pareigingam, principingam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

                 4.6. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.8. atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.9. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado II skiltį.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas, siekdamas įgyvendinti Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 5.1. organizuoja, naudojamų tarnybose, prietaisų remontą, šalina smulkius jų gedimus;

                 5.2. esant elektros tinklų, prie kurių prijungti signalizacijos ir ryšių priemonių įrengimai, pažeidimams, įjungia dubliuojančią elektros liniją arba autonominį maitinimo šaltinį;

                 5.3. vykdo inžinerinių ir techninių apsaugos, ryšio ir vaizdo stebėjimo priemonių apskaitą, jų naudojimo kontrolę, susidėvėjusių priemonių nurašymą;

                 5.4. užtikrina tinkamą ryšio priemonių apsaugą;

                 5.5. reikalauja, kad visų padalinių darbuotojai tinkamai eksploatuotų signalizacijos, ryšių, vaizdo stebėjimo ir techninių priemonių įrenginius;

                 5.6. pateikia reikalingų medžiagų ir atsarginių detalių, reikalingų signalizacijos ir ryšių priemonių įrengimui bei remontui, poreikį;

                      5.7. žino įstaigos objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą;

                 5.8. kiekvieną dieną tikrina ir praneša skyriaus viršininkui arba jį pavaduojančiam pareigūnui apie inžinerinių ir techninių apsaugos, ryšio ir vaizdo stebėjimo priemonių būklę.

                 5.9. pagal poreikį atlieka tarnybinius tyrimus;

                 5.10. aprūpina pataisos namų pareigūnus reikalingomis tarnyboje ryšio priemonėmis;

                 5.11.  dalyvauja masiniuose renginiuose, vykstančiuose įstaigos teritorijoje, dalyvauja gamybinės, gyvenamosios ir uždarosios zonų kratose bei apžiūrose, daro nuteistiesiems kratas;

                 5.12. teikia siūlymus dėl ryšio bei inžinerinių ir techninių apsaugos, vaizdo stebėjimo priemonių remonto bei rekonstrukcijos;

                 5.13. tikrina nuteistiesiems perduodamą ir turimą aparatūrą ar įvežamą (išvežamą) į (iš) įstaigą aparatūrą;

                 5.14. vykdo įsilaužimo, užpuolimo ir gaisrinės signalizacijos priežiūrą;

                 5.15. konvojuoja (lydi) nuteistuosius neplaninio konvojaus ar trumpalaikės išvykos už įstaigos teritorijos ribų metu;

                 5.16. įstaigoje susidarius ypatingai situacijai, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

                 5.17. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, įstaigos direktoriaus ar skyriaus viršininko pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;

                 5.18. nagrinėja pasiūlymus, pareiškimus, skundus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

                 5.19. atlieka nuteistųjų daiktų svėrimą;

                 5.20. organizuoja ir vykdo apsauginės, aliarminės ir gaisrinės signalizacijos sistemų įrengimą ir remontą.

                 5.21. organizuoja ir vykdo vaizdo stebėjimo sistemų remontą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

_________________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:20