Nerijus Grudzinskas

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                                                        2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 9 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3.Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus pareigūnų ir jaunesniųjų pareigūnų darbą.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                 4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 4.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) arba jam lygiavertį išsilavinimą;

                 4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymą;

                 4.3. savarankiškai analizuoti susidariusią situaciją ir mokėti priimti reikiamus sprendimus;

                 4.4. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

                 4.5. turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

                 4.6. būti pareigingam, principingam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

                 4.7. atitikti pareigūnams Vidaus tarnybos statute nustatytus reikalavimus;

                 4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

                 4.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.10. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.11.  atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį.

 

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

                 5.1. vadovauti skyriaus pareigūnams, jųmokymui, atsakyti už pareigūnų darbą bei jų aprūpinimą specialiosiomis ir ryšio priemonėmis;

                 5.2. žinoti apsaugos ir priežiūros postų išdėstymą, tikrinti apsaugos pareigūnų tarnybą postuose, užtikrinant efektyvią prižiūrėtojų tarnybos kontrolę;

                 5.3. užtikrinti ginklų, šaudmenų ir ryšio priemonių saugojimą, kontroliuoti jų išdavimą ir priėmimą, bei ginklų techninę būklę užkardant nuteistųjų pabėgimus ir užtikrinant pareigūnų bei kitų asmenų saugumą;

                 5.4. žinoti Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) objektų, požeminių įrengimų ir komunikacijų išdėstymą, siekiant užkardyti nuteistųjų pabėgimus iš įstaigos:

                 5.5. nuolat analizuoti jaunesniųjų pareigūnų tarnybos rezultatus, užtikrinant efektyvų darbo organizavimą rengiant apsaugos pareigūnų darbo ataskaitas;

                 5.6. pranešti įstaigos direktoriui arba jo pavaduotojui, atsakingam už apsaugą ir priežiūrą, apie nuteistųjų elgesį, apsaugos prižiūrėtojų darbo rezultatus, siūlyti konkrečias apsaugos organizavimo priemones, užtikrinant tinkamą apsaugos pareigūnų pamainų sudėtį, įstaigos apsaugos stiprinimą, įvažiuojančio ir išvažiuojančio transporto priemonių kontrolę;

                 5.7. kartu su skyriaus viršininku organizuoti įstaigos Apsaugos paros žiniaraščio parengimą, užtikrinant efektyvų darbo organizavimą;

                 5.8. pagal patvirtintą mokymo programą organizuoti prižiūrėtojų tarnybinio paruošimo užsiėmimus, kontroliuoti jų lankomumą;

                 5.9. atlikti netikėtus apsaugos bei priežiūros budinčiųjų pamainų patikrinimus ir apie jų rezultatus informuoti įstaigos direktorių arba direktoriaus pavaduotoją, atsakingą už apsaugą ir priežiūrą, užtikrinant apsaugos budinčiųjų pamainų kontrolę;

                 5.10. kiekvieną darbo dieną dalyvauti skyriaus pareigūnų budinčiosios pamainos instruktavime, siekiant išsiaiškinti ir šalinti trūkumus tarnyboje;

                 5.11. siūlyti priemones skyriaus planams, siekiant tobulinti darbo kokybę.

                 5.12. organizuoti kiekvieno mėnesio įstaigos apsaugos pareigūnų darbo grafikų sudarymą užtikrinant efektyvų darbo organizavimą;

                 5.13. esant būtinumui vykdyti nuteistųjų konvojavimą, įgyvendinant Konvojavimo taisyklių nuostatas;

                 5.14. vykdyti kitus vienkartinio pobūdžio, įstaigos direktoriaus, skyrių kuruojančio direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus viršininko pavedimus;

                 5.15. organizuoti ir atlikti netikėtas įeinančių (išeinančių) į įstaigą asmenų apžiūras ir daiktų patikrinimą, užkardant draudžiamų daiktų patekimą nuteistiesiems;

                 5.16. organizuoti kratas bei apžiūras, bendras planines ir neplanines kratas, siekiant surasti draudžiamus turėti nuteistiesiems daiktus;

                 8.17. tikrinti nuteistųjų perkėlimo į kamerų tipo patalpas tvarką bei jų laikymo sąlygas, užtikrinant nuteistųjų priežiūrą uždaroje zonoje;

                 5.18. užtikrinti apsaugos pareigūnų profesinio meistriškumo, kvalifikacijos kėlimą, siekiant tobulinti žinias ir įgūdžius;

                 5.19. organizuoti ir kontroliuoti įėjimo / išėjimo į / iš įstaigą leidimų režimą, siekiant išvengti galimų nuteistųjų pabėgimų ir pašalinių asmenų patekimo į įstaigos teritoriją;

                 5.20. tikrinti nuteistuosius, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos, gyvenamose patalpose ir darbo vietose, užtikrinant nuteistųjų priežiūrą;

                 5.21. nuolat tikrina apsaugos ir priežiūros postus;

                 5.22. analizuoja filmuotą vaizdo kamerų medžiagą;

                 5.23. nagrinėja nuteistųjų prašymus, skundus ir pranešimus;

                 5.24. nesant skyriaus viršininko laikinai atlieka jo funkcijas.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

______________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 28 d. 09:19