Nina Antanavičienė

 

                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                            Alytaus pataisos namų direktoriaus  

                                                                                            2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

MEDICINOS BIOLOGO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) medicinos biologas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareiginės lygis – A(A2).

                 3. Pareigybės paskirtis – skyriaus medicinos biologo pareigybė reikalinga atlikti į laboratoriją nukreiptų nuteistųjų klinikinius tyrimus, laboratorinių tyrimų vidaus kokybės kontrolę.

                 4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir medicinos biologo profesinę kvalifikaciją;

                 5.2. žinoti Lietuvos Respublikos sveikatinimo įstatymus ir kitus su darbine veikla susijusius teisės aktus.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. kuria, diegia, prižiūri, gerina laboratorijos kokybės valdymo sistemą;

                 6.2. tinkamai ir patikimai atlieka laboratorinius tyrimus pagal teisės aktų nustatytą tvarką, patvirtintas metodikas ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

                 6.3. bendradarbiauja su gydytoju interpretuojant tyrimų rezultatus, užtikrina, kad tyrimai būtų atlikti teisingai ir kokybiškai;

                 6.4. atlieka rankinius, instrumentinius laboratorinius tyrimus remdamasis atlikimo ypatumus ir principais;

                 6.5. organizuoja ir atlieka laboratorinių tyrimų vidaus kokybės kontrolę, vertina jos rezultatus, nustato neatitiktis, taiko koregavimo ir prevencinius veiksmus;

                 6.6. organizuoja dalyvavimą tarplaboratorinėse palyginamosiose laboratorinių tyrimų tikrinimo programose (išorinė kontrolė), atlieka jas ir vertinti jų rezultatus;

                 6.7. metodiškai vertina analizės rezultatus, atsižvelgiant į preanalizinių ir analizinių veiksnių įtaką;

                 6.8. nukenksmina tiriamą medžiagą, darbo vietą, indus, instrumentus;

                 6.9. tyrimų rezultatus surašo laboratorinių tyrimų siuntimo formose;

                 6.10. tyrimų atsakymus registruoja laboratorijos registracijos žurnaluose (registruose);

                 6.11. tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

                 6.12. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, kaip organizuoti laboratorijos darbą, gerinti darbo sąlygas;

                 6.13. rengia ir teikia ataskaitas pagal Alytaus pataisos namuose galiojančią tvarką;

                 6.14. periodiškai, nustatyta tvarka pasitikrina savo sveikatą.

 

______________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 26 d. 09:27