Daiva Vėlyvytė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio       d. įsakymu Nr. 1-

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

INFEKCINIŲ LIGŲ GYDYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) infekcinių ligų gydytojas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – A1.

                 3. Pareigybės paskirtis – skyriaus infekcinių ligų gydytojo pareigybė reikalinga diagnozuoti infekcinius susirgimus bei gydyti ligonius.

                 4. Pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPCIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 5.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities, medicinos krypties išsilavinimą ir suteiktą medicinos magistro kvalifikacinį laipsnį, gydytojo kvalifikaciją;

                 5.2. turėti galiojančią infekcinių ligų gydytojo licenciją;

                 5.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir Lietuvos medicinos normą MN 117:2004 „Infekcinių ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ bei kitus sveikatinimo ir su darbine veikla susijusius teisės aktus.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. savarankiškai diagnozuoja ligas, gydo pacientus pagal Medicinos normos 14:2005 reikalavimus bei rekomenduoja profilaktikos priemones. Paciento tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus įrašo į medicininius dokumentus;

                 6.2. teikia būtinąją medicinos pagalbą visiems besikreipiantiems pacientams teisės aktų nustatyta tvarka;

                 6.3.sergančiuosius, kuriems reikalinga neatidėliotina specializuota medicinos pagalba, skubos tvarka nukreipia į VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninę arba į Laisvės atėmimo vietų ligoninę;

                 6.4. esant medicininėms indikacijoms, ligonius nukreipia kitų gydytojų specialistų konsultacijoms;

                 6.5. kelia savo profesinę kvalifikaciją individualiai bei kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;

                 6.6. tvarkingai ir laiku pildo medicininę dokumentaciją;

                 6.7. dalyvauja rekomenduojant įdarbinanti arba skiriant disciplinarines nuobaudas nuteistiesiems su psichikos sutrikimais ir sergantiems priklausomybių ligomis;

                 6.8. kontroliuoja slaugos specialistų darbą, nurodo klaidas ir patikrina jų ištaisymą, kontroliuoja pagalbinio medicinos personalo darbą, duoda pastabas dėl darbo kokybės.

                

____________________

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 26 d. 09:23